VEDA: Chceme veľký vládny audit vedy a výskumu, tvrdí Draxler

Mi­nis­ter škol­stva Ju­raj Draxler chce veľ­ký vlád­ny audit ve­dy a vý­sku­mu na Slo­ven­sku. Audit by mal od­po­ve­dať na otáz­ku, ako pra­cu­jú ve­dec­ké pra­co­vis­ká, kto­ré sú dob­ré a kto­ré nie, prí­pad­ne ako by ich bo­lo účel­né spá­jať. Mi­nis­ter tvr­dí, že štát chce dá­vať viac pe­ňa­zí na ve­du a vý­skum, na dru­hej stra­ne však ne­má pros­tried­ky na to, aby ploš­ne roz­de­ľo­val všet­kým, kto­rí sa hlá­sia, že sú ve­dec­kí pra­cov­ní­ci. Pe­nia­ze chcú dá­vať pre­dov­šet­kým tým, kto­rí sú exce­len­tní. Naj­prv však mu­sia ve­dieť, kto exce­lent­ný je. Draxler to po­ve­dal na dneš­nej tla­čo­vej be­se­de o ví­ziách SAV.

Mi­nis­ter chce tiež z úrov­ne vlá­dy tla­čiť na to, aby ma­li lep­šiu in­for­mač­nú bá­zu o slo­ven­skej ve­de. V niek­to­rých kra­ji­nách sa da­jú pod­ľa ne­ho ľah­ko zís­kať in­for­má­cie o tech­no­lo­gic­kom vy­ba­ve­ní la­bo­ra­tó­rií či kom­pe­ten­ciách ved­cov vo ve­dec­kých in­šti­tú­ciách. Draxler ho­vo­rí, že ta­kú­to in­for­mač­nú bá­zu pot­re­bu­je­me aj pre lep­šiu me­dzi­ná­rod­nú spo­lup­rá­cu či pre pri­ťa­ho­va­nie za­hra­nič­né­ho ka­pi­tá­lu do ve­dy a vý­sku­mu na Slo­ven­sku.

Pred­se­da SAV Pa­vol Šaj­ga­lík dnes uvie­dol, že SAV už prip­ra­vi­la zá­mer ak­re­di­tá­cie aka­dé­mie za­hra­nič­ný­mi exper­tmi, kto­rí ju bu­dú hod­no­tiť za pos­led­né šty­ri ro­ky. "Oča­ká­vam, že ten­to pro­ces bu­de uzav­re­tý do kon­ca ro­ku 2016 a na za­čiat­ku ro­ka 2017 bu­de­me ve­dieť, kto­ré in­šti­tú­cie SAV spĺňa­jú naj­ná­roč­nej­šie kri­té­ria a kto­ré pot­re­bu­jú pri­dať. Pre nás bu­de veľ­mi pod­stat­ná od­po­rú­ča­cia časť," po­ve­dal Šaj­ga­lík.

Pod­pred­sed­níč­ka SAV Eva Maj­ko­vá dnes pred­sta­vi­la do­ku­ment Ví­zia - SAV 2020, čo je dl­ho­do­bý zá­mer roz­vo­ja aka­dé­mie. Aka­dé­mia si sta­no­vi­la tri stra­te­gic­ké cie­le. Pr­vým stra­te­gic­kým cie­ľom je, že Slo­ven­ská aka­dé­mia vied chce zvý­šiť prís­pe­vok vý­sku­mu k spo­lo­čen­ské­mu a hos­po­dár­ske­mu roz­vo­ju ces­tou glo­bál­nej exce­len­tnos­ti a lo­kál­nej re­le­van­tnos­ti. Pre do­siah­nu­tie toh­to stra­te­gic­ké­ho cie­ľa plá­nu­je aka­dé­mia pre­pá­jať aka­dé­miu, uni­ver­zi­ty a vý­skum­né in­šti­tú­cie a par­tne­rov z prie­mys­lu a ve­rej­nej sfé­ry. Rov­na­ko chce vy­tvá­rať pries­tor pre mul­ti­dis­cip­li­nár­ny vý­skum a pod­po­ro­vať pro­jek­ty s krea­tív­nym a ino­va­tív­nym po­ten­ciá­lom ce­los­po­lo­čen­skej uži­toč­nos­ti.

Dru­hým stra­te­gic­kým cie­ľom je sfor­mo­vať mo­der­nú, dy­na­mic­kú a ús­peš­nú SAV so zlep­še­ným pos­ta­ve­ním v európ­skom vý­skum­nom pries­to­re. Me­dzi jej úlo­hy v tom­to sme­re pat­rí sta­bi­li­zo­vať in­šti­tu­cio­nál­ne fi­nan­co­va­nie, za­bez­pe­čiť viaczdro­jo­vé fi­nan­co­va­nie či tran­sfor­mo­vať or­ga­ni­zá­cie SAV na ve­rej­né vý­skum­né in­šti­tú­cie.

Tre­tím stra­te­gic­kým cie­ľom je de­fi­no­vať stra­te­gic­ké vý­skum­né prog­ra­my. Aka­dé­mia plá­nu­je v tom­to sme­re de­fi­no­vať kľú­čo­vé vý­skum­né sme­ry, v kto­rých má SAV vý­znam­né pos­ta­ve­nie v Európ­skom vý­skum­nom pries­to­re. Plá­nu­je tiež navr­hnúť prog­ram pre vý­skum spo­lo­čen­ských vý­ziev.

Pod­pred­se­da SAV Emil Viš­ňov­ský dnes zá­ro­veň pred­sta­vil prog­ram "Ot­vo­re­ná aka­dé­mia", kto­rý po­nú­ka de­väť vý­skum­ných prog­ra­mov na kon­krét­ne vy­uži­tie v roz­ma­ni­tých ob­las­tiach ži­vo­ta spo­loč­nos­ti. K de­via­tim prog­ra­mom pa­tria No­vé ma­te­riá­ly pre všet­kých, Me­dzi Ze­mou a ves­mí­rom, In­for­má­cie a ko­mu­ni­ká­cia, Zdra­vá kra­ji­na 21. sto­ro­čia, Zdra­vé pot­ra­vi­ny pre všet­kých, Ve­da pre kva­lit­ný ži­vot, Prob­lém spo­lo­čen­ské­ho po­riad­ku: V akej spo­loč­nos­ti ži­je­me, Prob­lém člo­ve­ka v 21. sto­ro­čí: Ako mys­lí­me, cí­ti­me a ko­ná­me a tiež Prob­lém kul­túr­nej zme­ny: Akí sme a pre­čo? Viš­ňov­ský ho­vo­rí, že aka­dé­mia je ot­vo­re­ná in­šti­tú­cia a je zod­po­ved­ná za to, aby si ne­ne­chá­va­la vý­sled­ky vý­sku­mu len pre se­ba, ale aby ich po­nú­ka­la aj spo­loč­nos­ti, Cie­ľom je pris­pieť k roz­vo­ju rôz­nych seg­men­tov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter