Čínska armáda má laserové zbrane. Vraj ich nepoužije proti ľuďom

Na čín­skej vý­sta­ve Po­li­ce Expo bo­la kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka vy­sta­vo­va­ná la­se­ro­vá zbraň PY132A, ur­če­ná na os­le­pe­nie sen­zo­rov a ka­mier ne­pria­te­ľa. Má do­kon­ca te­les­ko­pic­ký za­me­ria­vač, ako aj ter­mo­ví­ziu a noč­né vi­de­nie.

Pod­ľa exper­tov pat­rí bu­dúc­nosť la­se­ro­vým zbra­niam. Ho­ci pod­ľa me­dzi­ná­rod­ných do­ho­vo­rov je za­ká­za­né pou­ží­va­nie la­se­rov a os­le­pu­jú­cich zbra­ní pro­ti ľu­ďom, zne­fun­kčne­nie op­tic­kých a tep­lot­ných sen­zo­rov na vo­zid­lách, lie­tad­lách a ro­bo­toch sa ne­prie­či do­hod­nu­tým pra­vid­lám. Vy­sta­vo­va­ný la­ser PY132A je prav­de­po­dob­ne ur­če­ný na pou­ži­tie pro­ti na­ru­ši­teľ­ským a te­ro­ris­tic­kým dro­nom. Čín­ski do­dá­va­te­lia uvied­li na trh aj la­se­ro­vú stre­lec­kú ve­žu LAG II, schop­nú zos­tre­liť ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lo, kto­rá má byť ur­če­ná pre po­li­caj­né zlož­ky (má však aj vý­kon­nej­ší vo­jen­ský náp­ro­ti­vok).

low_altitude_guard_II.jpg

Už v mi­nu­los­ti bo­li pred­sta­ve­né tri mo­de­ly čín­skych la­se­ro­vých pu­šiek - BBQ-905, WJG-2002 a PY131A. prav­de­po­dob­ne ich pou­ží­va­jú čín­ske špe­ciál­ne jed­not­ky. Tie­to zbra­ne do­ká­žu zni­čiť cit­li­vé ter­mo­ka­me­ry na ne­pria­teľ­ských tan­koch ale­bo os­le­piť po­ma­ly le­tia­ce bez­pi­lot­né lie­tad­lá, moh­li by vy­ra­diť aj bez­peč­nos­tné ka­me­ry ne­pria­te­ľa. No pri na­sa­de­ní pro­ti sen­zo­rom lie­tad­la s po­sád­kou by ich pou­ži­tie moh­lo viesť k poš­ko­de­niu zra­ku pi­lo­tov.

Čín­ska ar­má­da tvr­dí, že ta­ké­to zbra­ne ne­bu­de pou­ží­vať na tr­va­lé fy­zic­ké poš­ko­de­nie očí proti­vní­ka, ale iba na os­le­pe­nie rôz­nych prís­tro­jov.

Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter