Stephen Hawking: Ľudstvu hrozí, že sa v najbližších 100 rokoch vďaka pokroku zničí samo

Step­hen Hawking va­ro­val, že ľud­stvu hro­zí ne­bez­pe­čen­stvo, že sa v naj­bliž­ších 100 ro­koch sa­mo zni­čí pre pri­rých­le nap­re­do­va­nie vo ve­de a tech­ni­ke.

V roz­ho­vo­re pre BBC Hawking po­ve­dal, že ho­ci pok­rok je dob­rý, zá­ro­veň „vy­tvá­ra aj no­vé spô­so­by, ako sa ve­ci mô­žu po­ka­ziť". Spo­me­nul jad­ro­vú voj­nu, glo­bál­ne otep­ľo­va­nie a ví­ru­sy up­ra­ve­né ge­ne­tic­kým in­ži­nier­stvom ako mož­ných zves­to­va­te­ľov ska­zy.

Nie je to pr­vé Hawkin­go­vo va­ro­va­nie, už v ro­ku 2014 vy­hlá­sil, že ume­lá in­te­li­gen­cia by moh­la „zna­me­nať ko­niec ľud­skej ra­sy". Ve­dec však pou­ká­zal na to, že sám je skôr op­tim­ista a ve­rí, že ľud­stvo na­po­kon do­ká­že pre­ko­nať prob­lé­my, kto­rým če­lí. A ke­by sa ma­lo stať naj­hor­šie, je­di­ný spô­sob, ako sa dá za­bez­pe­čiť pre­ži­tie ľud­skej ra­sy, sú ko­ló­nie na inej pla­né­te, napr. na Mar­se.

Je však nep­rav­de­po­dob­né, že by sa to da­lo zreali­zo­vať ho­ci aj v bu­dú­com sto­ro­čí. Ak pred­pok­la­dá­me, že glo­bál­na ka­tas­tro­fa v naj­bliž­ších 10 000 ro­koch je „tak­mer is­tá", naj­ne­bez­peč­nej­ších pre ľud­stvo bu­de naj­bliž­ších 100 ro­kov, keď bu­de čo­raz vy­spe­lej­šie, no bez bez­peč­né­ho prís­ta­vu tej­to pla­né­ty. „Ne­bu­de­me schop­ní vy­bu­do­vať auto­nóm­ne ko­ló­nie vo ves­mí­re po do­bu naj­me­nej ďal­ších sto ro­kov, tak­že mu­sí­me byť v tom­to ob­do­bí veľ­mi opatr­ní," po­ve­dal Hawking. No do­dal, že pre ved­cov je to „skve­lý čas na ži­tie", kon­krét­ne pre teo­re­tic­kých fy­zi­kov, ako je aj on sám, pre­to­že ich ča­ka­jú nes­po­čet­né no­vé ob­ja­vy, kto­ré tre­ba uro­biť.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter