Zeiss chce konkurovať Google Glass, jeho okuliare už nevyzerajú čudne

Ne­mec­ká spo­loč­nosť Carl Zeiss Smart Op­tics pred­sta­vi­la za­tiaľ naj­sľub­nej­šie vy­ze­ra­jú­cu tech­no­ló­giu, kto­rá by z in­te­li­gen­tných oku­lia­rov moh­la uro­biť zá­le­ži­tosť pre ma­sy.

Ele­gan­cia rie­še­nia fir­my ne­sú­cej me­no svoj­ho za­kla­da­te­ľa spo­čí­va v tom, že ob­raz pou­ží­va­te­ľo­vi spros­tred­kú­va cez sys­tém šo­šo­viek, kto­rý vo vý­sled­ku vy­ze­rá ako vcel­ku nor­mál­ne oku­lia­re. Zeiss si svo­ju in­te­li­gen­tnú tech­no­ló­giu ne­chal pois­tiť viac ako 250 pa­ten­tmi, pri­čom je­ho zor­ní­ky sú kom­pa­ti­bil­né s rá­ma­mi, kto­ré mô­žu vy­rá­bať aj iné spo­loč­nos­ti.

Pod­ľa ná­zo­rov od­bor­ní­kov by oku­lia­re Zeis­su moh­li byť šetr­nej­šie k očiam, a te­da prak­tic­kej­šie na pra­vi­del­né ale­bo dl­ho­do­bé pou­ží­va­nie. Pod­ľa fir­my na­vy­še mu­sia jej in­te­li­gen­tné oku­lia­re pred­pi­so­vať od­bor­ní­ci a pris­pô­so­biť ich kva­li­te zra­ku kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa, prí­pad­ne zla­diť s kla­sic­ký­mi di­op­tria­mi. A mô­žu sa tak ľah­ko stať bež­nou al­ter­na­tí­vou op­ti­ky pred­pi­so­va­nej oč­ný­mi le­kár­mi.

No­vin­ka Zeis­su vy­vra­cia do­te­raz za­ve­de­nú pred­sta­vu, že s in­te­li­gen­tný­mi oku­liar­mi mu­sí­te vy­ze­rať čud­ne.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter