Izraelská armáda bude mať prvý zásobovací dron. Unesie ťažký náklad aj zranených vojakov

Dron me­nom Air­Mu­le bu­de mať už čos­ko­ro v ru­kách iz­rael­skej ar­má­dy ne­zas­tu­pi­teľ­né mies­to. Na roz­diel od he­li­kop­té­ry vzliet­ne zo ze­me bez veľ­ké­ho plá­no­va­nia, na pa­lu­be od­ve­zie ľu­dí, ba aj pol­to­no­vý nák­lad, pre­le­tí po­me­dzi stro­my, les­ný po­rast i tes­né ulič­ky, zo­sad­ne na ťaž­ko dos­tup­ných mies­tach... A to všet­ko bez pot­re­by ria­de­nia pi­lo­ta z kok­pi­tu či ope­rá­to­ra zo ze­me.

Air­Mu­le je dron dl­hý 6,2 met­ra a vy­so­ký 2,3 met­ra, vy­ba­ve­ný sen­zor­mi sní­ma­jú­ci­mi oko­lie, kto­ré­ho al­go­rit­my pre­po­čí­ta­jú tra­su tak, aby sa vy­hol všet­kým mož­ným pre­káž­kam. Air­Mu­le sa po­hy­bu­je rých­los­ťou do 180 km/h a mô­že vy­stú­piť do vý­šky až 5500 met­rov.

airmule_parametre.jpg

Za­tiaľ len pro­to­typ dro­na Air­Mu­le má za se­bou 200 po­kus­ných le­tov, no už te­raz má všet­ky pred­pok­la­dy na to, aby sa z ne­ho stal pl­no­funkč­ný dop­rav­ný pros­trie­dok, ur­če­ný na prep­ra­vu ve­cí pre ar­má­du, ako je vo­da, mu­ní­cia, ba­té­rie či zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia. V prí­pa­de nú­dze sa z ne­ho sta­ne aká­si lie­ta­jú­ca sa­nit­ka, kto­rá eva­kuu­je vo­ja­kov v oh­ro­ze­ní ži­vo­ta a pre­ne­sie ich do bez­pe­čia.

Video:


Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter