Elon Musk: Je verejné tajomstvo, že Apple pracuje na elektromobile

Ma­ji­teľ auto­mo­bil­ky Tes­la Elon Musk uvie­dol, že je „ve­rej­né ta­jom­stvo", že App­le pra­cu­je na kon­ku­ren­čnom vo­zid­le na elek­tric­ký po­hon. Ta­kis­to pred­po­ve­dal, že au­tá, kto­ré sa ne­do­ká­žu ria­diť auto­nóm­ne, sa v nie veľ­mi vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti sta­nú „čud­ným ana­chro­niz­mom". Tie­to vy­hlá­se­nia za­zne­li v exklu­zív­nom roz­ho­vo­re pre BBC, us­ku­toč­ne­nom di­zaj­nér­skom štú­diu ne­ďa­le­ko Los An­ge­les.

Tes­la sú­ťa­ží s Nis­sa­nom a BMW o naj­pre­dá­va­nej­šiu znač­ku elek­tric­kých auto­mo­bi­lov, ale v sú­čas­nos­ti tro­chu za­os­tá­va. Na­vy­še v pos­led­ných me­sia­coch fir­mu opus­ti­lo nie­koľ­ko in­ži­nie­rov, kto­rí od­iš­li ku kon­ku­ren­cii - do spo­loč­nos­tí Fa­ra­day Fu­tu­re a App­le.

App­le za­tiaľ ofi­ciál­ne neoz­ná­mil, že pra­cu­je na elek­tro­mo­bi­le, no ne­dáv­no si dal za­re­gis­tro­vať viac sú­vi­sia­cich inter­ne­to­vých do­mén, ako napr. app­le.car a app­le.auto.

Musk po­ve­dal, že „je jas­né", že spo­loč­nosť sa sna­ží vy­ro­biť vlas­tné elek­tric­ké auto. „Je ťaž­ké nie­čo skrý­vať, ak si naj­me­te viac ako ti­síc in­ži­nie­rov, aby na tom ro­bi­li." No ho­ci si mys­lí, že vzhľa­dom na zruč­nos­ti App­lu v di­zaj­ne a dos­ta­tok fi­nan­cií do­ká­že spo­loč­nosť vy­ro­biť veľ­mi dob­rý elek­tro­mo­bil, vý­rob­cu iP­ho­nov vraj nev­ní­ma ako hroz­bu.

Musk načr­tol aj ví­ziu bu­dúc­nos­ti, keď bu­dú všet­ky vo­zid­lá elek­tric­ké a auto­nóm­ne a šo­fé­ro­va­nie už ne­bu­de ne­vyh­nut­nosť, ale ko­ní­ček. Za dve naj­väč­šie re­vo­luč­né zme­ny v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le pok­la­dá elek­tri­fi­ká­ciu a auto­nóm­nosť. „To sú dve naj­väč­šie ino­vá­cie od za­ve­de­nia po­hy­bu­jú­cej sa vý­rob­nej lin­ky, na­vy­še obid­ve sa de­jú v rov­na­kom ča­se."

Ne­dáv­no sa do elek­tro­mo­bi­lu Tes­la Mo­del S pri­da­li niek­to­ré vlas­tnos­ti auto­pi­lo­ta, ako je udr­žia­va­nie v jaz­dnom pru­hu, úp­ra­va rých­los­ti pod­ľa oko­li­tej pre­máv­ky a zme­na jaz­dné­ho pru­hu bez zá­sa­hu vo­di­ča. A v tých­to dňoch pri­bud­la no­vá „be­ta" fun­kcia, kto­rá umož­ňu­je ma­ji­te­ľo­vi pri­vo­lať svo­je auto po­mo­cou smar­tfó­nu.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter