ANTELOPE: Inteligentný športový odev, ktorý posilňuje svaly a zvyšuje výkonnosť

Špor­to­vé mé­ty či vy­me­dze­né cie­le mô­že­te od­te­raz do­sa­ho­vať o čo­si rých­lej­šie a jed­no­duch­šie. Ne­mec­ký vý­rob­ca AN­TE­LO­PE vám po­mô­že ze­fek­tív­niť tré­ning vďa­ka špor­to­vé­mu od­evu vy­ro­be­né­mu zo špe­ciál­ne­ho kom­pres­né­ho texti­lu s in­teg­ro­va­ný­mi elek­tró­da­mi. Vý­rob­ca sľu­bu­je, že no­se­ním toh­to ob­le­če­nia sa v prie­be­hu me­sia­ca zvý­ši váš vý­kon o 30 %, schop­nosť ská­kať o 20 %, ob­jem sva­lov o 10 %, za­tiaľ čo bo­les­ti chrb­ta sa po­čas špor­to­vej ak­ti­vi­ty zre­du­ku­jú až o 90 %.

In­te­li­gent­ný od­ev AN­TE­LO­PE sa tak stá­va vhod­ným dopl­nkom pre kaž­dé­ho bez oh­ľa­du na vek, poh­la­vie, fy­zic­kú kon­dí­ciu či druh špor­tu, kto­rý vy­ko­ná­va­te. Keď­že ob­le­če­nie zvy­šu­je vy­tr­va­losť, si­lu, koor­di­ná­ciu i rých­losť špor­tov­ca a na­vy­še ne­vy­ví­ja ni­ja­ký tlak na kĺby, je vy­uži­teľ­né aj na re­ge­ne­rá­ciu po fy­zic­kej zá­ťa­ži či re­ha­bi­li­tá­ciu po úra­zoch.

antelope_oblecenie_sport.png

A ako in­te­li­gen­tné ob­le­če­nie AN­TE­LO­PE vlas­tne fun­gu­je? In­teg­ro­va­né elek­tró­dy, umies­tne­né na ko­ži špor­tov­ca v správ­nej po­lo­he, sú pos­pá­ja­né špe­ciál­ny­mi vo­di­vý­mi káb­la­mi na vnú­tor­nej stra­ne od­evu, tak­že sa za­obí­du aj bez exter­ných elek­tro­ly­tov. Elek­tric­ké im­pul­zy na ob­le­če­ní spúš­ťa jed­not­ka AN­TE­LO­PE BOOS­TER, kto­rá ak­ti­vu­je sva­lo­vé kon­trak­cie. Sys­tém sa ov­lá­da cez ap­li­ká­ciu na smar­tfó­ne či tab­le­te pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia blue­tooth, kde mož­no nas­ta­viť nap­rík­lad aj frek­ven­ciu, úro­veň in­ten­zi­ty či dĺžku tré­nin­gu, prí­pad­ne up­ra­vo­vať fun­kcie a zá­ro­veň evi­do­vať svo­je hod­no­te­nia.

antelope_odev.png

Ce­ny in­te­li­gen­tné­ho špor­to­vé­ho ob­le­če­nia AN­TE­LO­PE sú od­liš­né: chrá­ni­če na lýt­ka vy­chá­dza­jú na 249 USD, ob­le­če­nie na pr­sia sto­jí 275 USD, top 299 USD, krát­ke no­ha­vi­ce 325 USD a ove­ral na ce­lé te­lo až 1349 USD. Špor­to­vé ob­le­če­nie bu­de dos­tup­né v šty­roch veľ­kos­tiach pre obe poh­la­via.

Video:
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter