Virtuálna realita by mala zaznamenať tržby cez miliardu dolárov

Sek­tor vir­tuál­nej reali­ty by mal do­siah­nuť v tom­to ro­ku po pr­výk­rát tr­žby pre­sa­hu­jú­ce mi­liar­du ame­ric­kých do­lá­rov (USD), pri­čom 700 mi­lió­nov USD bu­dú tvo­riť tr­žby z pre­da­ja har­dvé­ru. Vy­plý­va to z prog­nóz spo­loč­nos­ti De­loit­te pre ob­lasť tech­no­ló­gií, mé­dií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií (TMT) pre rok 2016. Pre­dať by sa ma­lo v tom­to ro­ku oko­lo 2,5 mi­lió­na náh­lav­ných súp­rav pre ob­lasť vir­tuál­nej reali­ty (VR head­se­ty) a 10 mi­lió­nov kó­pií hier.

"V ro­ku 2016 sa oča­ká­va, že vir­tuál­na reali­ta do­siah­ne vý­znam­ný míľ­nik - sta­ne sa tr­hom v hod­no­te jed­nej mi­liar­dy USD. V dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te však prav­de­po­dob­ne bu­de pre VR ťaž­ké do­siah­nuť úro­veň roz­ší­re­nia smar­tfó­nov, po­čí­ta­čov ale­bo te­le­ví­zo­rov," uvie­dol par­tner spo­loč­nos­ti De­loit­te Ivan Lu­ži­ca.

Ako ďa­lej kon­šta­to­val, vý­raz­ný po­ten­ciál ras­tu je v kog­ni­tív­nych tech­no­ló­giách, ako nap­rík­lad po­čí­ta­čo­vé vi­de­nie, spra­co­va­nie pri­ro­dze­né­ho ja­zy­ka. "Oča­ká­va sa, že ten­to rok bu­de až 80 zo 100 naj­väč­ších sof­tvé­ro­vých fi­riem pou­ží­vať kog­ni­tív­ne tech­no­ló­gie, čím sa uvoľ­ní po­ten­ciál inter­ne­tu ve­cí. Ča­som to do­kon­ca mô­že zme­niť po­čí­ta­če, ako ich poz­ná­me. Ho­ci kog­ni­tív­ne tech­no­ló­gie mož­no ne­zauj­mú spot­re­bi­te­ľov tak ako no­vé VR head­se­ty, prav­de­po­dob­ne bu­dú v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te ove­ľa dô­le­ži­tej­šie pre fir­my aj spot­re­bi­te­ľov," pred­pok­la­dá Lu­ži­ca.

Sprá­va spo­loč­nos­ti De­loit­te pred­po­ve­dá, že v tom­to ro­ku sa mo­bil­né za­ria­de­nia (smar­tfó­ny a tab­le­ty) prav­de­po­dob­ne sta­nú hlav­nou plat­for­mou pre hry z hľa­dis­ka vý­no­sov zo sof­tvé­ru. Vý­no­sy by ma­li do­siah­nuť 35 mi­liárd USD, čo je ná­rast o 20 % op­ro­ti ro­ku 2015. Oča­ká­va­né vý­no­sy po­čí­ta­čo­vých hier v su­me 32 mi­liárd USD a hier na kon­zo­ly pri 28 mi­liar­dách USD tak ras­tú len o päť per­cent, res­pek­tí­ve šesť per­cent me­dzi­roč­ne.

Pod­ľa De­loit­te by ma­li spot­re­bi­te­lia v tom­to ro­ku pria­mo pre­dať ale­bo vy­me­niť prib­liž­ne 120 mi­lió­nov pou­ži­tých smar­tfó­nov a ich vlas­tní­ci by tým ma­li zís­kať viac ako 17 mi­liárd do­lá­rov. Ide o vý­raz­né zvý­še­nie z 80 mi­lió­nov pre­da­ných smar­tfó­nov v ro­ku 2015 v hod­no­te 11 mi­liárd USD.

Prog­nó­zy pre ob­lasť TMT vy­chá­dza­jú z ce­los­ve­to­vé­ho pries­ku­mu, kto­rý sa opie­ra o hĺbko­vé roz­ho­vo­ry a poz­nat­ky zís­ka­né od klien­tov člen­ských fi­riem De­loit­te, bý­va­lých pra­cov­ní­kov De­loit­te, či od­vet­vo­vých ana­ly­ti­kov, ria­di­te­ľov pop­red­ných spo­loč­nos­tí v sek­to­re TMT.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter