Google pripravil priestorové audio virtuálnej reality. Stačí nasadiť slúchadlá a otáčať hlavou

Kar­tó­no­vé oku­lia­re Goog­lu Car­dboard po­nú­ka­jú naj­lac­nej­šiu ces­tu do sve­ta vir­tuál­nej reali­ty. Sta­čí do nich vlo­žiť te­le­fón a za­pnúť ap­li­ká­ciu a ocit­ne­te sa v inom sve­te. No za­tiaľ čo vi­zuál­ny zá­ži­tok je 360-stup­ňo­vý, zvuk mô­že byť v naj­lep­šom prí­pa­de ste­reo­fón­ny a nes­le­du­je po­hyb hla­vy pou­ží­va­te­ľa.

Te­raz to chce Goog­le zme­niť, ozná­mil to na ofi­ciál­nom vý­vo­jár­skom blo­gu. Naj­nov­šia ver­zia SDK na sof­tvér ur­če­ný pre Car­dboard ob­sa­hu­je pod­po­ru pries­to­ro­vé­ho zvu­ku. Umož­ňu­je vý­vo­já­rom vy­tvá­rať zvu­ko­vé zá­žit­ky tak, aby sa nap­rík­lad zvuk pri­chá­dza­jú­ci z pra­vej stra­ny dos­tal skôr do pra­vé­ho ucha, do to­ho ľa­vé­ho po­tom s mier­nym ones­ko­re­ním. Vý­vo­já­ri mô­žu ur­čiť aj veľ­kosť pries­to­ru a je­ho akus­tic­ké vlas­tnos­ti, tak­že inak bu­de znieť zvuk vo vir­tuál­nej kon­cer­tnej sie­ni než vo vir­tuál­nej kú­peľ­ni. Ta­kis­to inak bu­de znieť roz­ho­vor v sties­ne­nom pros­tre­dí koz­mic­kej lo­de a inak vo vir­tuál­nej jas­ky­ni.

Te­raz je te­da na vý­vo­já­roch, aby no­vý nás­troj zu­žit­ko­va­li. Sa­moz­rej­me, na úpl­né vy­chut­na­nie zá­žit­ku z 3D zvu­ku bu­de­te pot­re­bo­vať kva­lit­né ste­reos­lú­chad­lá. A ak chce­te po­čuť pries­to­ro­vý zvuk v ak­cii, Goog­le vy­tvo­ril ukáž­ko­vú ap­li­ká­ciu AudioS­pa­ces pre vý­vo­já­rov.

Kom­plet­ná do­ku­men­tá­cia je k dis­po­zí­cii na vý­vo­jár­skej strán­ke Car­dboar­du.

Zdroj: li­li­pu­ting.com
an­droi­daut­ho­ri­ty.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter