VIDEO: Slovenská družica odchádza na raketovú základňu

Vo štvr­tok 7. ja­nuá­ra 2016 Slo­ven­ská or­ga­ni­zá­cia pre ves­mír­ne ak­ti­vi­ty (SO­SA) pred­sta­vi­la ve­rej­nos­ti le­to­vý exem­plár pr­vej dru­ži­ce vy­vi­nu­tej a pos­ta­ve­nej vý­hrad­ne slo­ven­ský­mi in­ži­nier­mi a ved­ca­mi. Dru­ži­cu na obež­nú drá­hu Ze­me vy­ne­sie v po­lo­vi­ci ro­ka 2016 z koz­mod­ró­mu Van­den­berg v Ka­li­for­nii ra­ke­ta Fal­con 9 ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Spa­ceX. Ria­de­ná bu­de z náš­ho úze­mia.

„Pred viac ako štyr­mi rok­mi sku­pi­na nad­šen­cov oko­lo SO­SA za­ča­la sní­vať veľ­mi od­váž­ny sen o tom, že by sa aj Slo­ven­sko moh­lo stať sú­čas­ťou pres­tíž­ne­ho klu­bu kra­jín, kto­ré na obež­nú drá­hu Ze­me vy­šlú svoj vlast­ný sa­te­lit. Slo­ven­skí ved­ci a od­bor­ní­ci sa v mi­nu­los­ti po­die­ľa­li na pro­jek­te čes­kos­lo­ven­skej dru­ži­ce Ma­gion a mno­hé za­ria­de­nia so cťou ob­stá­li aj na pa­lu­bách za­hra­nič­ných dru­žíc, ale aj or­bi­tál­nych sta­níc. Nik­dy sme však na obež­nú drá­hu ne­vy­pus­ti­li te­le­so, kto­ré by sme sa­mi vy­vi­nu­li a ria­di­li," uvie­dol Ja­kub Ka­puš, pred­se­da SO­SA a lí­der pro­jek­tu skCU­BE.

"Dru­ži­ca skCU­BE je ma­lý sa­te­lit v tva­re koc­ky s roz­mer­mi 10 × 10 ×10 cm a hmot­nos­ťou 1 ki­log­ram. Je­ho pra­cov­ná obež­ná drá­ha bu­de vo vý­ške 450 až 720 km nad zem­ským povr­chom. Na­šu pla­né­tu ob­le­tí rých­los­ťou 28-ti­síc km za ho­di­nu prib­liž­ne raz za 90 mi­nút. Na pa­lu­be po­ne­sie ma­lú ka­me­ru a aj uni­kát­ny expe­ri­ment na prí­jem veľ­mi dl­hých rá­dio­vých vĺn po­chá­dza­jú­cich z hl­bín ves­mí­ru a z hor­ných vrs­tiev at­mos­fé­ry," dopl­ňu­je ďal­ší z konštruk­té­rov Ro­bert Lás­zlo.

„Ho­ci naj­väč­šia ra­dosť nas­ta­ne, až keď sa nám dru­ži­ca oz­ve z obež­nej drá­hy, na­priek všet­ké­mu náš­mu úsi­liu sa to ne­mu­sí stať. Mô­že to­tiž zly­hať nos­ná ra­ke­ta, ne­mu­sia sa správ­ne roz­lo­žiť an­té­ny ale­bo sa dru­ži­ca mô­že zra­ziť s iným ves­mír­nym te­le­som, napr. s mik­ro­me­teo­ri­tom. Ale už te­raz viem, že tá­to dru­ži­ca po­moh­la ot­vo­riť dve­re Slo­ven­sku do Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry, a tým aj mno­hým na­šim ši­kov­ným fir­mám ku koz­mic­ké­mu prie­mys­lu. Dru­ži­ca tiež ne­po­chyb­ne zvi­di­teľ­ní Slo­ven­sko na ve­dec­kej ma­pe sve­ta, a čo po­va­žu­jem za naj­dô­le­ži­tej­šie, nad­chý­na ďal­šiu ge­ne­rá­ciu štu­den­tov k pô­so­be­niu vo ve­de a
vý­sku­me,"
opí­sal už te­raz hma­ta­teľ­né vý­sled­ky Ka­puš.

Dru­ži­ca o nie­koľ­ko dní nav­ždy opus­tí úze­mie Slo­ven­ska. Ča­ká ju pre­voz do pries­to­rov spo­loč­nos­ti ISL, kto­rá je spin-off fir­mou Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Delft v Ho­lan­dsku. „Tam bu­de in­teg­ro­va­ná do vy­púš­ťa­cie­ho kon­taj­ne­ra, kto­rý bu­de nás­led­ne pre­ve­ze­ný do USA na fi­nál­nu in­teg­rá­ciu do nos­nej ra­ke­ty Fal­con 9. Zďa­le­ka te­da eš­te nie sme na kon­ci. Do úpl­né­ho fi­ná­le nás ča­ká eš­te nie­koľ­ko na­pä­tých kro­kov. Po­čas štar­tu dru­ži­ca za­ži­je veľ­ké vib­rá­cie, ako sa ra­ke­ta bu­de pre­die­rať hus­tý­mi vrstva­mi at­mos­fé­ry a bo­jo­vať s gra­vi­tá­ciou. Ak ra­ke­ta nez­ly­há, bu­de­me ča­kať na to, ako sa vy­su­nie z nos­né­ho kon­taj­ne­ra a roz­vi­nie svo­je an­té­ny. Po­tom už bu­de­me len po­čú­vať a pri­jí­mať jej rá­dio­vý sig­nál, dú­fa­júc, že ces­tu na obež­nú drá­hu Ze­me pre­ži­la bez uj­my," vy­svet­lil Zá­vod­ský.

Video:

Autor vi­dea: Ľubos­lav Lac­ko


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter