Návod, ako získať Samsung Galaxy S6 už za 550 eur

Sam­sung spúš­ťa bo­nu­so­vý prog­ram, v rám­ci kto­ré­ho vra­cia svo­jim zá­kaz­ní­kom 149 eur z ob­sta­rá­va­cej ce­ny smar­tfó­nov ra­du Ga­laxy S6 - S6, S6 ed­ge či S6 ed­ge+ (všet­ky pa­mä­ťo­vé va­rian­ty). Mo­del Ga­laxy S6 tak vy­jde na 550 eur.

Sta­čí smar­tfón za­kú­piť u niek­to­ré­ho z pre­daj­cov za­po­je­ných do ak­cie a do dvoch týž­dňov od ná­ku­pu sa za­re­gis­tro­vať na strán­kach www.sam­sung-bo­nus.eu. Ak­cia pla­tí od 15. ja­nuá­ra do 21. feb­ruára 2016 pre pr­vých 290 re­gis­tro­va­ných smar­tfó­nov.

Do bo­nu­so­vej ak­cie sú za­po­je­né znač­ko­vé pre­daj­ne Sam­sung a de­siat­ky ďal­ších ka­men­ných aj inter­ne­to­vých ob­cho­dov. Kom­plet­ný zoz­nam pre­daj­ní za­po­je­ných do ak­cie náj­de­te na strán­ke www.sam­sung-bo­nus.eu, kde je aj de­tail­ne opí­sa­ný spô­sob re­gis­trá­cie a pod­rob­né pra­vid­lá na zís­ka­nie 149 eur späť. Je­den zá­kaz­ník mô­že za­re­gis­tro­vať maximál­ne dva prís­tro­je.

Viac in­for­má­cií zís­ka­te na in­fo­lin­ke +420 702 193 570 ale­bo in­fo@sam­sung-bo­nus.eu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter