Dron Lily na natáčanie športových výkonov má predobjednávky už za 34 miliónov dolárov

Vla­ni v má­ji sme vám pred­sta­vi­li no­vý druh dro­nu. Li­ly sa jed­no­du­cho pou­ží­va a je­ho zá­me­rom je čo naj­viac uľah­čiť fil­mo­va­nie, a to naj­mä pri špor­te. Tvor­co­via však ne­vyu­ži­li na pre­dob­jed­náv­ky kam­paň na Kic­kstar­te­ri či In­die­go­go, pre­dob­jed­ná­va­nie je mož­né len na webo­vej strán­ke pro­duk­tu. Na­priek to­mu sa im po­da­ri­lo zís­kať ob­jed­náv­ky za 34 mil. do­lá­rov, te­da na 60 000 ku­sov prís­tro­ja. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v le­te.

Pri­po­mí­na­me, že dron sta­čí vy­ho­diť do vzdu­chu a za­čne auto­ma­tic­ky lie­tať a nah­rá­vať full HD (1080p) vi­deo pri 60 sním­kach za se­kun­du a zho­to­vo­vať 12-me­ga­pixelo­vé fo­tog­ra­fie. Sta­čí, ak si pou­ží­va­teľ upev­ní na se­ba ma­lé sle­do­va­cie za­ria­de­nie (trac­ker), dron po­tom bu­de pres­ne ve­dieť, kde sa na­chá­dza, a po ce­lý čas za­me­ria­vať ka­me­ru naň­ho. Sle­do­vať ho bu­de vo vzdia­le­nos­ti 5 až 100 stôp (1,5 až 30 m).

Video:


Dron s hmot­nos­ťou 1,27 kg mô­že lie­tať na jed­no na­bi­tie ba­té­rie asi 20 mi­nút. Do­sa­hu­je maximál­nu rých­losť 40 km/h. Je vo­do­tes­ný, tak­že dážď mu ne­bu­de pre­ká­žať. Má roz­me­ry prib­liž­ne ako hrub­šia učeb­ni­ca, tak­že ho mož­no ľah­ko zba­liť do plec­nia­ka.

Li­ly však ne­do­ká­že de­te­go­vať hro­zia­cu ko­lí­ziu. Ak si te­da mys­lí­te, že si to sme­ru­je pria­mo do stro­mu či inej pre­káž­ky, mu­sí­te stla­čiť tla­čid­lo na mo­ni­to­ro­va­com za­ria­de­ní. Dron sa za­sta­ví a bu­de sa vzná­šať, pri­čom ka­me­ru bu­de aj na­ďa­lej upria­mo­vať na vás.

V sú­čas­nos­ti si Li­ly mož­no ob­jed­nať za 799 do­lá­rov, ce­na sa však bu­de pos­tup­ne zvy­šo­vať až na ko­neč­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 999 do­lá­rov.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter