Platiť už sa dá aj čipom implantovaným v ruke, pozícia platobných kariet je napriek tomu neotrasiteľná

Ap­li­ká­cie v mo­bil­ných te­le­fó­noch, in­te­li­gen­tné ho­din­ky ale­bo rov­no špe­ciál­ne či­py im­plan­to­va­né pod ko­žu. Sve­to­vé fir­my sa pred­há­ňa­jú v tom, kto vy­mys­lí ino­va­tív­nej­šiu me­tó­du, ako umož­niť ľu­ďom pla­tiť. Aj na­priek fu­tu­ris­tic­kej ví­zii však zos­tá­va po­zí­cia plas­to­vých pla­tob­ných ka­riet neot­ra­se­ná. Tá pr­vá bo­la vy­da­ná v ro­ku 1950.

Spo­loč­nosť AR­NAL Graafstra, po­me­no­va­ná Dan­ge­rous Things, te­da v prek­la­de Ne­bez­peč­né ve­ci, sa špe­cia­li­zu­je na vý­ro­bu špe­ciál­nych či­pov s veľ­kos­ťou zr­nka ry­že. Da­jú sa vo­pe­ro­vať do vrstvy ko­že me­dzi pal­com a uka­zo­vá­kom. A po­mo­cou ob­siah­nu­tej tech­no­ló­gie RFID po­tom vy­užiť nap­rík­lad aj na pla­te­nie prej­de­ním ru­ky cez špe­ciál­nu čí­tač­ku. Nap­rík­lad pod­ľa toh­to­roč­né­ho pries­ku­mu pla­tob­nej spo­loč­nos­ti Vi­sa spo­me­dzi Aus­trál­ča­nov by as­poň štvr­ti­na ma­la o im­plan­to­va­nie ta­ké­ho­to či­pu zá­ujem. To je len je­di­ný z prík­la­dov no­vých pla­tob­ných tech­no­ló­gií, kto­ré vše­mož­né spo­loč­nos­ti vo sve­te vy­ví­ja­jú. A vy­vo­lá­va­jú tým pro­tes­ty ochran­cov súk­ro­mia, kto­rí sa obá­va­jú nep­retr­ži­té­ho sle­do­va­nia ľu­dí.

Vy­do­byť si svo­je mies­to na tr­hu sa sna­žia aj ďal­šie ino­va­tív­ne, ale o nie­čo me­nej kon­tro­ver­zné tech­no­ló­gie. Za­pla­tiť sa už dá nap­rík­lad po­mo­cou mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Ma­mu­tie fir­my ako App­le, Goog­le či Sam­sung sa z to­ho po­kú­ša­jú naj­mä v pos­led­nom ro­ku uro­biť ma­so­vú zá­le­ži­tosť. Svo­je prís­tro­je vy­ba­vu­jú špe­ciál­ny­mi čip­mi NFC, kto­ré v kom­bi­ná­cii so sof­tvé­rom v te­le­fó­ne a ob­chod­mi vy­ba­ve­ný­mi čí­tač­ka­mi umož­ňu­jú plat­by us­ku­toč­ňo­vať. Ok­rem mo­bil­ných te­le­fó­nov sa te­raz vý­rob­co­via elek­tro­ni­ky sna­žia pre­ra­ziť aj s in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi. Pla­te­nie je in­teg­ro­va­né nap­rík­lad do App­le Watch.

Všet­ky ino­va­tív­ne me­tó­dy pla­te­nia však ma­jú mi­ni­mál­ne jed­nu ne­vý­ho­du - tech­no­lo­gic­kú frag­men­tá­ciu. Množ­stvo vý­rob­cov sa sna­ží pre­sa­dzo­vať ve­ľa rie­še­ní. A na dru­hej stra­ne sto­ja uni­ver­zál­ne pla­tob­né kar­ty. S ni­mi zá­kaz­ní­ci bez­ho­to­vos­tne pla­tia už viac ako päť­de­siat ro­kov. Úpl­ne pr­vou pla­tob­nou kar­tou sa sta­la Di­ners Club Cre­dit Iden­ti­fi­ca­tion Card v ro­ku 1950. Pr­vú pla­tob­nú kar­tu na úze­mí vte­daj­šie­ho Čes­kos­lo­ven­ska vy­da­la ro­ku 1988 Živ­nos­ten­ská ban­ka ako dis­po­zič­nú kar­tu k de­ví­zo­vé­mu úč­tu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter