Revolučný dopravný systém Hyperloop sa čoskoro začne testovať

Ví­zia Elo­na Mus­ka o Hyper­loo­pe, mo­der­nom bles­ku­rý­chlom dop­rav­nom sys­té­me, kto­rý by pou­ží­val níz­kot­la­ko­vé rú­ry a vzdu­cho­vé kom­pre­so­ry a do­sa­ho­val by rých­losť oko­lo 1200 km/h, je čo­raz bliž­šie k reali­zá­cii v Ne­vad­skej púš­ti. Pr­vé rú­ry Hyper­loo­pu sú už zo­ra­de­né a ča­ka­jú, kým bu­dú spo­je­né a otes­to­va­né spo­loč­nos­ťou Hyper­loop Tech­no­lo­gies se­ver­ne od Las Ve­gas.

  Re­dak­to­ri CNN Mo­ney sa bo­li na ne po­zrieť po­čas veľtr­hu CES a na­to­či­li tu vi­deo.

Video:


Hyper­loop Tech­no­lo­gies je súk­rom­ná spo­loč­nosť so síd­lom v Los An­ge­les, kto­rá sa sna­ží ne­zá­vis­le od Mus­ka vy­bu­do­vať funkč­ný Hyper­loop. Pod­ľa vy­jad­re­nia jej ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Ro­ba Lloy­da by sys­tém mal byť spre­vádz­ko­va­ný v ro­ku 2021. Je­ho tes­to­va­nie by sa ma­lo za­čať už ten­to rok na skú­šob­nej drá­he v Ne­vad­skej púš­ti.

hyperloop.gif

Ho­ci rú­ry pri­po­mí­na­jú na­poh­ľad bež­ný sta­veb­ný ma­te­riál, sú ur­če­né na to, aby sa za­pí­sa­li do his­tó­rie.

A prib­liž­ne tak­to by moh­la jed­né­ho dňa vy­ze­rať sta­ni­ca Hyper­loo­pu pod­ľa pro­jek­tov Hyper­loop Tech­no­lo­gies.

hyperloop_station.gif

„Ar­chi­tek­tú­ra Hyper­loo­pu je vlas­tne veľ­mi jed­no­du­chá," vy­jad­ril sa Lloyd, bý­va­lý šéf Cis­co Tech­no­lo­gies, pre CNN. „Sta­čí od­strá­niť tlak z uzav­re­té­ho pros­tre­dia - mô­že­me si ho pred­sta­viť ako tru­bi­cu -, zba­viť sa tre­nia ko­lies tým, že ka­bí­na bu­de le­vi­to­vať vnút­ri rú­ry, a bu­de tre­ba len veľ­mi ma­lé množ­stvo ener­gie na pre­sú­va­nie kap­su­ly neu­ve­ri­teľ­nou rých­los­ťou."

Tak­že rú­ry sú už prip­ra­ve­né. A čo kap­su­ly, kto­ré by ma­li prep­ra­vo­vať ľu­dí? V sú­čas­nos­ti na ich návr­hu pra­cu­je viac ako 120 konštruk­čných sku­pín. Svo­je prá­ce by ma­li pred­lo­žiť na po­du­ja­tí Hyper­loop De­sign Weekend, kto­ré sa bu­de ko­nať 29. a 30. ja­nuá­ra na Texas­kej uni­ver­zi­te. Pod­ľa niek­to­rých plá­nov by sa nap­rík­lad kap­su­ly ma­li vzná­šať ako ho­ver­boar­dy.

hyperloop_pod.gif

Fi­ná­le sú­ťa­že sa us­ku­toč­ní ten­to rok v le­te, keď by auto­ri ví­ťaz­né­ho návr­hu ma­li vy­skú­šať svoj pro­to­typ na drá­he v ka­li­for­nskom Hawthor­ne.

Video:


Zdroj: in­ver­se.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter