Nanotechnologický zázrak: Záchod, ktorý premení ľudské exkrementy na pitnú vodu a elektrinu

Zhru­ba 2,3 mi­liar­dy ľu­dí na ce­lom sve­te ne­ma­jú prís­tup k bez­peč­ným a čis­tým toa­le­tám. Brit­ským ved­com sa po­da­ri­lo náj­sť rie­še­nie si­tuácie v na­no­tech­no­ló­gii.

Lac­ný zá­chod, kto­rý na svo­je fun­go­va­nie ne­pot­re­bu­je vo­du, vy­uží­va na spra­co­va­nie od­pa­du ro­tač­ný me­chan­izmus. Ľud­ské exkre­men­ty filtru­je cez špe­ciál­nu na­no­mem­brá­nu, vďa­ka čo­mu zís­ka čis­tú vo­du, za­tiaľ čo zvyš­ný od­pad spá­li, čím vy­tvo­rí ener­giu. Tá pos­ta­ču­je na ďal­šiu filtrá­ciu, ba do­kon­ca os­ta­ne ener­gia aj na do­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní.

S tes­to­va­ním na­no­tech­no­lo­gic­ké­ho zá­cho­du sa za­čne už ten­to rok v Gha­ne. V prí­pa­de, že sa na­no­tech­no­ló­gia os­ved­čí, jej roz­ší­re­nie bu­de zna­me­nať prí­sun čis­tých, a te­da bez­peč­ných toaliet na mies­ta, kde nik­dy ne­bo­li.

Video:


Zdroj: cran­field.ac.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter