Acer uvádza prvý chromebase s procesormi Intel Core

Spo­loč­nosť Acer pred­sta­vi­la pr­vý all-in-one po­čí­tač chro­me­ba­se na sve­te s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re. Chro­me­ba­se 24 kom­bi­nu­je vy­so­ký vý­kon s jed­no­du­chos­ťou a za­bez­pe­če­ním Chro­me OS.

Acer Chro­me­ba­se 24 (CA24I) sa mô­že poch­vá­liť naj­väč­šou ob­ra­zov­kou zo všet­kých za­ria­de­ní s Chro­me OS na tr­hu - 23,8" full HD (1920 × 1080 px) dis­ple­jom s tech­no­ló­giou IPS, kto­rý rep­ro­du­ku­je kon­zis­ten­tné a pres­né far­by so ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi až 178°. Pod­po­ra uchy­te­nia VE­SA a 10-bo­do­vé­ho mul­ti­do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia pri­ná­ša eš­te in­tui­tív­nej­šie a po­hodl­nej­šie ov­lá­da­nie, tak­že ho mož­no ľah­ko nain­šta­lo­vať do aké­ho­koľ­vek ve­rej­né­ho pries­to­ru, nap­rík­lad ako di­gi­tál­ne zob­ra­zo­va­cie za­ria­de­nie ale­bo kiosk.
Pro­ce­so­ry In­tel Co­re pos­ky­tu­jú all-in-one po­čí­ta­ču Chro­me­ba­se 24 vy­so­ký vý­kon, až 8 GB pa­mä­te DDR3L za­se ply­nu­lý chod a Wi-Fi 802.11ac ale­bo gi­ga­bi­to­vá tech­no­ló­gia LAN umož­ňu­je rých­le pri­po­je­nie k sie­ti. Chro­me­ba­se 24 je op­ti­ma­li­zo­va­ný na vi­deo­kon­fe­ren­cie - ob­sa­hu­je šty­ri di­gi­tál­ne mik­ro­fó­ny a za­chy­tá­va ob­raz vďa­ka nas­ta­vi­teľ­nej HD webo­vej ka­me­re a ša­si, kto­ré mož­no nak­lo­niť od -5 do 30°.

Acer-Chromebase-24-01.jpg

Chro­me­ba­se 24 vy­uží­va­jú­ci ope­rač­ný sys­tém Chro­me OS dos­tá­va kaž­dých šesť týž­dňov ak­tua­li­zá­cie, aby sa za­bez­pe­či­lo, že bu­de mať nain­šta­lo­va­né vždy to naj­nov­šie za­bez­pe­če­nie a sof­tvér. Všet­ky dá­ta ulo­že­né v chro­me­ba­se ale­bo v clou­de sú šif­ro­va­né a chrá­ne­né či­pom TPM (Trus­ted Plat­form Mo­du­le) 1.2, kto­rý ge­ne­ru­je a uk­la­dá šif­ro­va­cie kľú­če. Pri kaž­dom na­bie­ha­ní Chro­me OS skon­tro­lu­je me­chan­izmus Ve­ri­fied Boot in­teg­ri­tu a plat­nosť sys­té­mo­vých sú­bo­rov na za­is­te­nie to­ho, aby ne­bo­li po­ru­še­né.
Pres­né ce­ny, špe­ci­fi­ká­cie a dos­tup­nosť sa mô­že lí­šiť v zá­vis­los­ti od kra­ji­ny pre­da­ja.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter