CES 2016: Samsung predstavil koncept modulárnych bezrámčekových televízorov budúcnosti

Sam­sung na veľtr­hu CES pr­výk­rát pred­sta­vil tech­no­ló­giu mo­du­lár­nych dis­ple­jov, kto­rá umož­ňu­je pre­po­jiť nie­koľ­ko ob­ra­zo­viek rôz­nych tva­rov a veľ­kos­tí tak, aby spo­loč­ne vy­tvo­ri­li je­den te­le­ví­zor, kto­rý sa úpl­ne pris­pô­so­bí po­žia­dav­kám pou­ží­va­te­ľov.

Zó­na te­le­ví­zo­rov bu­dúc­nos­ti ob­sa­hu­je dva di­zaj­no­vé kon­cep­ty, kto­ré zná­zor­ňu­jú mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia pro­duk­tov. Je­den z nich pred­sta­vu­je naj­väč­ší SUHD te­le­ví­zor na sve­te so 170-pal­co­vým dis­ple­jom, kto­rý vy­uží­va mo­du­lár­nu tech­no­ló­giu. Sam­sung tak di­vá­kom spros­tred­ku­je no­vý zá­ži­tok zo sle­do­va­nia vi­dea, kto­rý im na­vo­dí po­cit, že sú sú­čas­ťou di­ania. Tran­sfor­mo­va­teľ­ný te­le­ví­zor mô­že me­niť svo­ju for­mu v zá­vis­los­ti na ob­sa­hu, kto­rý zob­ra­zu­je. Pou­ží­va­te­lia si tak mô­žu TV pris­pô­so­biť to­mu, čo prá­ve sle­du­jú - špor­to­vý zá­pas, ve­čer­né sprá­vy či akč­ný film. Te­le­ví­zor to­tiž vie me­niť po­me­ry strán tak, aby sa čo naj­lep­šie pris­pô­so­bil zob­ra­zo­va­né­mu ob­sa­hu. Do­ká­že nap­rík­lad up­ra­viť po­mer zo 16:9 na 21:9 jed­no­du­cho tým, že roz­de­lí ob­ra­zov­ku na dve čas­ti a ob­sah roz­tiah­ne do šír­ky.

Joe-Stinziano_samsung.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter