Prelom v trojrozmernej tlači: Nová 3D tlačená keramika odolá aj extrémnym teplotám

Opäť raz nas­ta­la re­vo­lú­cia v ob­las­ti 3D tla­če - kon­krét­ne v tla­či ma­te­riá­lu, ako je ke­ra­mi­ka, kto­rej spra­co­va­nie je ná­roč­nej­šie na roz­diel od ko­vov či po­ly­mé­rov. In­ži­nie­rom zo spo­loč­nos­ti HRL La­bo­ra­to­ries sa po­da­ri­lo vy­vi­núť špe­ciál­nu ži­vi­cu, kto­rú mož­no vy­tla­čiť pros­tred­níc­tvom 3D tla­čiar­ne do ľu­bo­voľ­né­ho tva­ru.

Nás­led­ne sa 3D tla­če­ná ži­vi­ca ne­chá vy­pá­liť, čím sa z nej sta­ne extrém­ne od­ol­ná ke­ra­mi­ka, kto­rá vy­dr­ží tep­lo­ty viac než 1700 °C. V po­rov­na­ní s iný­mi ma­te­riál­mi je až 10-ná­sob­ne pev­nej­šia.

Rov­na­ký vý­rob­ný pro­ces mož­no vy­užiť pri vý­ro­be veľ­kých di­elov dý­zo­vých mo­to­rov či nadz­vu­ko­vých stro­jov, do­kon­ca aj pri vý­ro­be zlo­ži­tých sú­čias­tok mik­roelek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mov.

Video:


Zdroj: phys.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter