Lenovo a Google partnermi pri vývoji nového zariadenia podporujúceho Project Tango

V Las Ve­gas ozná­mi­lo Le­no­vo, že v spo­lup­rá­ci s Goog­lom vy­ví­ja pr­vé spot­reb­né mo­bil­né za­ria­de­nie na plat­for­me Pro­ject Tan­go. No­vý smar­tfón, kto­rý bu­de dos­tup­ný v le­te 2016, bu­de vy­uží­vať pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon a me­ní ob­ra­zov­ku na ma­gic­ké ok­no, kto­ré je schop­né pre­viesť di­gi­tál­ne in­for­má­cie a ob­jek­ty do reál­ne­ho sve­ta. Le­no­vo, Goog­le a Qual­comm Tech­no­lo­gies úz­ko spo­lup­ra­cu­jú na op­ti­ma­li­zá­cii sof­tvé­ru a har­dvé­ru, aby za­bez­pe­či­li, že spot­re­bi­te­lia z plat­for­my Pro­ject Tan­go vy­ťa­žia čo naj­viac.

Pro­ject Tan­go od spo­loč­nos­ti Goog­le je tech­no­lo­gic­ká plat­for­ma, kto­rá vy­uží­va pok­ro­či­lé po­čí­ta­čo­vé vi­de­nie, sní­ma­nie hĺbky a sle­do­va­nie po­hy­bu a je tak schop­ná vy­tvá­rať na ob­ra­zov­ke 3D zá­žit­ky, vďa­ka čo­mu mô­žu pou­ží­va­te­lia svo­jím za­ria­de­ním pres­kú­mať oko­li­té reál­ne pros­tre­die. Spá­ja sa tu špe­cia­li­zo­va­ný sof­tvér a har­dvér, vďa­ka kto­ré­mu je za­ria­de­nie schop­né rea­go­vať na kaž­dý po­hyb pou­ží­va­te­ľa, či už pri kro­ku vpred, vzad, ale­bo keď sa nak­lá­ňa zo stra­ny na stra­nu. Vý­vo­já­ri ap­li­ká­cií mô­žu váš do­mov pre­me­niť na hru ale­bo vy­tvo­riť ma­gic­ké ok­no do vir­tuál­nych pros­tre­dí ale­bo roz­ší­re­nej reali­ty.

Za­ria­de­nia pod­po­ru­jú­ce Pro­ject Tan­go ve­dia roz­poz­nať mies­ta, kde ste už bo­li, ako nap­rík­lad va­ša obý­vač­ka, kan­ce­lá­ria ale­bo ve­rej­né pries­to­ry. Na roz­diel od GPS sle­do­va­nie po­hy­bu v rám­ci Pro­ject Tan­go fun­gu­je vnút­ri, čo pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je pres­ne pre­chá­dzať ná­kup­ným cen­trom ale­bo do­kon­ca náj­sť kon­krét­ny to­var v ob­cho­de, kde sú ta­ké­to in­for­má­cie dos­tup­né. Vďa­ka sen­zo­ru ve­dia za­ria­de­nia Pro­ject Tan­go ta­kis­to za­chy­tiť 3D roz­me­ry mies­tnos­ti, čo pos­kyt­ne mie­ry, kto­ré mô­že­te vy­užiť pri ná­ku­pe ná­byt­ku ale­bo de­ko­rá­cií.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter