CES 2016: Altec Lansing odstránil káble zo štupľových slúchadiel Freedom

Bez­drô­to­vé slú­chad­lá sú na tr­hu už dl­hší čas, no tak­mer vý­hrad­ne ide o mo­de­ly s hla­vo­vým nad­stav­com. Spo­loč­nosť Al­tec Lan­sing však vy­sta­vo­va­la na veľtr­hu CES bez­drô­to­vé štup­ľo­vé slú­chad­lá Free­dom, kto­ré vy­uží­va­jú sprie­vod­nú ap­li­ká­ciu a sys­tém GPS za­lo­že­ný na tech­no­ló­gii blue­tooth na lo­ka­li­zá­ciu. Pou­ží­va­teľ ich te­da mô­že ľah­ko náj­sť, čo je is­te uži­toč­ná fun­kcia vzhľa­dom na ich ma­lé roz­me­ry a úpl­nú ab­sen­ciu káb­lov.

No ok­rem mož­nos­ti lo­ka­li­zá­cie ma­jú slú­chad­lá aj ďal­šie za­ují­ma­vé čr­ty - sú vo­do­tes­né so stup­ňom kry­tia IPX7, v spo­je­ní so smar­tfó­nom fun­gu­jú ako hands-free, ma­jú predĺže­ný do­sah blue­tooth (30 m), sú vy­ba­ve­né tla­čid­la­mi na ov­lá­da­nie preh­rá­va­nia hud­by a na te­le­fón­ne ho­vo­ry, dis­po­nu­jú mik­ro­fó­nom od­olá­va­jú­cim ru­še­niu vet­rom a kaž­dé slú­chad­lo má vlas­tnú ba­té­riu so šes­ťho­di­no­vou vý­dr­žou.

Slú­chad­lá sú však väč­šie a ob­jem­nej­šie ako bež­né štup­ľo­vé mo­de­ly. K dis­po­zí­cii sú v de­via­tich fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach. Na trh by sa ma­li dos­tať v dru­hom štvrťro­ku a stáť bu­dú 149,99 do­lá­ra. Sú­čas­ťou ba­le­nia je aj na­bí­ja­cie puz­dro na pre­ná­ša­nie, kto­ré do­dá slú­chad­lám „šťa­vu" na tri ho­di­ny extra pre­vádz­ky v si­tuá­cii, keď nie je dos­tup­ná elek­tric­ká zá­suv­ka.

Zdroj: the­ver­ge.com, giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter