Palmer Luckey vie, že zlyhal v pripravovaní ľudí na finálnu cenu Oculus Rift

Po mi­nu­lo­týž­dňo­vom prek­va­pe­ní sa autor Ocu­lu­su roz­ho­vo­ril na Red­di­te. Priz­ná­va, že v niek­to­rých ob­las­tiach ko­mu­ni­ká­cie zly­ha­li. Špe­ciál­ne oh­ľa­dom fi­nál­nej ce­ny za­ria­de­nia.

Ho­vo­rí, že mi­nu­lý rok ofi­ciál­ne po­ve­da­li, že Rift plus PC bu­de stáť 1500 do­lá­rov, to bo­lo vte­dy, keď už za­ča­li prio­ri­zo­vať kva­li­tu nad ce­nou. Sna­ži­li sa to­tiž s ak­tuál­nou tech­no­ló­giou uro­biť naj­lep­ší VR head­set. Vte­dy už niek­to­ré ma­ga­zí­ny pí­sa­li, že bu­de Rift stáť 1500 do­lá­rov, a Pal­mer si mys­lí, že to ko­niec kon­cov bo­la dob­rá vec. Ve­ľa z nich si mys­le­lo aj to, že Rift je sa­mos­tat­né za­ria­de­nie.

Vie aj o tom, že v sep­tem­bro­vom inter­view spo­me­nul, že ce­na bu­de skôr oko­lo 350 do­lá­rov, ale to sa sna­žil zmier­niť ko­mu­ni­ká­ciu oko­lo 1500 do­lá­rov a naz­na­čiť skôr niž­šiu ce­nu. Ich inter­né od­ha­dy bo­li už vte­dy blíz­ko 599 do­lá­rov. Nes­kôr sa sna­žil naz­na­čo­vať, že Rift bu­de stáť viac, ako všet­ci od­ha­du­jú. Špe­ciál­ne v pos­led­ných dvoch týž­dňoch. Ale bo­li tam rôz­ne práv­ne, kon­ku­ren­čné a aj iné dô­vo­dy, pre­čo to ne­ro­bil vý­raz­nej­šie. Ich naj­väč­ším prob­lé­mom bo­lo to, že si mys­le­li, že bo­li dosť jas­ní v naz­na­čo­va­ní oča­ká­va­nej ce­ny. Iný prob­lém bol, že ľu­dia ča­ka­li ce­nu po­dob­nú DK2, te­da 350 do­lá­rov a mys­le­li si, že tech­no­lo­gic­ky vy­spe­lej­ší Rift bu­de stáť po­dob­ne.

Do­dá­va, že na Rif­te ne­za­rá­ba­jú žiad­ne pe­nia­ze. Ako aj to, že pri­da­nie ov­lá­da­ča Xbox One ich v ba­le­ní nes­to­jí nič a ľu­dia ho mô­žu po­koj­ne pre­dať. Ve­ľa ľu­dí si že­lá aj to, aby pre­dá­va­li aj bund­le bez všet­kých ne­pot­reb­ných extra ve­cí, ako je high-end zvuk, taš­ka, bun­dlo­va­né hry. Ale to všet­ko by ne­ma­lo veľ­ký do­sah na ce­nu. Ce­nu ro­bí hlav­ne sa­mot­ný Rift, ten má dva dis­ple­je OLED, vy­tvo­re­né na VR s vy­so­kým ref­res­hom a hus­to­tou pixelov, zá­ro­veň to dopĺňa veľ­mi jem­ný sle­do­va­cí sys­tém, me­cha­nic­ký sys­tém, kto­rý mu­sí byť ľah­ký a tr­vác­ny, a na­ko­niec aj pre­cíz­na op­ti­ka, kto­rá je ove­ľa ná­roč­nej­šia na vý­ro­bu ako ve­ľa šo­šo­viek DSLR. Ale za to, že in­ves­tu­je­te 599 do­lá­rov, dos­ta­ne­te viac ako pri iných po­dob­ne dra­hých elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach. Nap­rík­lad mo­bi­ly sí­ce sto­ja 599 do­lá­rov, ale ich vý­ro­ba sto­jí len ne­patr­ný zlo­mok ce­ny. Po­dob­ne to je aj pri stred­nej trie­de TV, kto­rá sto­jí 599 do­lá­rov.

Pal­mer k to­mu do­dá­va, že na Ocu­lus bu­de k dis­po­zí­cii mi­ni­mál­ne 100 ti­tu­lov, keď za­ria­de­nie vy­jde, kde viac ako 20 pri­ne­sú štú­diá Ocu­lus.

Čo sa tý­ka od­po­rú­ča­nej kon­fi­gu­rá­cie GTX970 ale­bo AMD R9 290, s tou si ne­vyh­nut­ne ne­zah­rá­te všet­ky ti­tu­ly na maxime, ale bu­de­te môcť hrať všet­ko, čo bu­de v Ocu­lus Sto­re vo vy­so­kej kva­li­te (90 fps).

Na­ko­niec eš­te dopl­nil, že káb­le bu­dú mať 4 met­re, ak vám to bu­de má­lo, bu­de­te môcť pou­žiť predl­žo­va­cie káb­le.

Zdroj: Sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter