CES 2016: Prvý airbag pre lyžiarov môže zachrániť aj život

Jed­na z nep­rí­jem­ných a ne­bez­peč­ných skú­se­nos­tí zjaz­do­vých ly­žia­rov je pád na zľa­do­va­te­nom sne­hu. Prá­ve je­ho dôs­led­ky má zmier­niť ves­ta, kto­rú na CES 2016 pred­sta­vi­la spo­loč­nosť In&Mo­tion. Ide v pod­sta­te o no­si­teľ­ný ly­žiarsky air­bag, kto­rý sa pri ná­ra­ze na­fúk­ne a chrá­ni tak ly­žia­ra pred po­ra­ne­ním. Na veľtr­hu CES pred­vá­dza fir­ma svo­ju tech­no­ló­giu pr­výk­rát a ide o „hrač­ku", kto­rá mô­že za­chrá­niť aj ži­vot.

A ako to ce­lé fun­gu­je? Do­bí­ja­teľ­né za­ria­de­nie s gy­ros­ko­pom je za­bu­do­va­né do chr­bto­vej čas­ti ves­ty. Je spo­je­né s tla­ko­vou ná­do­bou s ply­nom, na kto­rej sa ot­vo­rí ven­til v mo­men­te, keď al­go­rit­mus zis­tí, že no­si­teľ ves­ty má tvr­do pris­táť. Ves­ta sa tak na­fúk­ne a tl­mí pád, čím chrá­ni hrud­ník, bru­cho a chr­bti­cu ly­žia­ra.

ski_airbag3.GIF

V spod­nej čas­ti vy­čnie­va­jú z ves­ty pop­ru­hy v tva­re pís­me­na L, kto­ré ma­jú za úlo­hu chrá­niť bed­ro­vú ob­lasť.

Prob­lém by moh­lo spô­so­biť to, že za­ria­de­nie má o 800 gra­mov väč­šiu hmot­nosť ako bez­peč­nos­tná tech­no­ló­gia bež­ne pou­ží­va­ná špor­tov­ca­mi v sú­čas­nos­ti.

Ves­tu te­raz tes­tu­jú pro­fe­sio­nál­ni ly­žia­ri, do pre­da­ja by sa ma­la dos­tať v jú­li toh­to ro­ka. Jej pr­vá ge­ne­rá­cia bu­de stáť 1200 do­lá­rov. Naš­ťas­tie bu­de opä­tov­ne pou­ži­teľ­ná, tla­ko­vú ná­do­bu s ply­nom to­tiž bu­de mož­né jed­no­du­cho vy­me­niť. Náh­rad­ná náplň bu­de stáť asi 100 eur.

ski_airbag2.jpg

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter