CES 2016: Ford predstavil riešenie na ovládanie auta, aj keď nie ste za volantom

Auto­mo­bil­ka Ford na veľtr­hu v Las Ve­gas ozná­mi­la kom­plex­ný sys­tém Sync 3 na pri­pá­ja­nie exter­ných za­ria­de­ní, pre­dov­šet­kým na spo­je­nie so sub­sys­té­ma­mi do­má­cej auto­ma­ti­zá­cie. Ty­pic­ký prík­lad sú plo­to­vé a ga­rá­žo­vé brá­ny, za­bez­pe­čo­va­cie sys­té­my či os­vet­le­nie prí­jaz­do­vej ces­ty. Vo­dič mô­že z po­ho­dlia svoj­ho gau­ča ak­ti­vo­vať rôz­ne sys­té­my au­ta, nap­rík­lad spus­tiť kú­re­nie či skon­tro­lo­vať množ­stvo pa­li­va v nádr­ži.

Sys­tém pri­chá­dza v pra­vý čas, pre­to­že ana­ly­ti­ci sa zho­du­jú v od­ha­de, že po­lo­vi­ca spot­re­bi­te­ľov si v ro­ku 2016 kú­pi mi­ni­mál­ne je­den pro­dukt smart ho­me. „Ľudia stá­le viac chcú zos­tať v spo­je­ní so svo­jím do­mo­vom, aj keď sú na ces­tách," zdô­raz­nil Don But­ler, vý­kon­ný ria­di­teľ di­ví­zie pri­po­je­ných vo­zi­diel a slu­žieb For­du. „In­te­li­gen­tné za­ria­de­nia, ako sú Ama­zon Echo a Wink, pre­po­je­né vo vo­zid­lách cez SYNC umož­nia to­to že­la­nie spl­niť. Ta­kis­to sa vo­di­či mô­žu spo­jiť so svo­jím vo­zid­lom, aj keď nie sú za vo­lan­tom."

Ford1sync1.png

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii bo­la de­monštro­va­ná spo­lup­rá­ca plat­for­my Sync a po­pu­lár­ne­ho mo­bil­né­ho zvu­ko­vé­ho hands-free sub­sys­té­mu Ama­zon Echo v syn­er­gii s clou­do­vou hla­so­vou služ­bou Alexa.

Ford1sync2.png

 Ama­zon Echo

Hla­so­vé po­ve­ly umož­ňu­jú naš­tar­to­vať vo­zid­lo, vy­pnúť mo­tor, za­mknúť a od­om­knúť vo­zid­lo, zis­tiť stav pa­li­va v nádr­ži ale­bo stav na­bi­tia ba­té­rií, ak ide o elek­tric­ké ale­bo hyb­rid­né vo­zid­lo, za­dať úda­je do na­vi­gá­cie a po­dob­ne.

Pre­pis ko­mu­ni­ká­cie s vo­zid­lom cez Ama­zon Echo a clou­do­vú služ­bu Alexa

Ma­ji­teľ: „Alexa, opý­taj sa môj­ho For­du, ke­dy má nap­lá­no­va­ný čas naš­tar­to­va­nia."

Alexa: „Tu je zoz­nam va­šich ak­tuál­ne nas­ta­ve­ných ča­sov jázd. Má­te nas­ta­ve­ný čas na pon­de­lok o 7. ho­di­ne a s tep­lo­tou v ka­bí­ne nas­ta­ve­nou na 22 stup­ňov Cel­zia. Ďal­šia jaz­da bu­de v uto­rok o 5:45 s tep­lo­tou v ka­bí­ne nas­ta­ve­nou na 20 stup­ňov Cel­zia."

Ma­ji­teľ: „Alexa, opý­taj sa môj­ho For­du na stav pa­li­va."

Alexa: „Má­te k dis­po­zí­cii pa­li­vo na 156 ki­lo­met­rov."

Alexa pos­ky­tu­je aj od­ka­zy na in­for­má­cie z rôz­nych in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní pri­po­je­ných k inter­ne­tu, ako sú svet­lá, bez­peč­nos­tné sys­té­my, auto­ma­tic­ké ga­rá­žo­vé brá­ny a ďal­šie.

Ty­pic­ká ko­mu­ni­ká­cia s vo­zid­lom po­čas jaz­dy

„Alexa, sú mo­je ga­rá­žo­vé vrá­ta za­tvo­re­né?"

„Alexa, vy­pni svet­lá na ve­ran­de."

„Alexa, kde a ke­dy bu­de mo­ja ďal­šia schôdz­ka?"


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter