Slovensko má svoju prvú družicu, satelit skCUBE vynesie na orbitu nosná raketa Falcon 9

Slo­ven­sko má svo­ju pr­vú dru­ži­cu, kto­rej vý­voj a konštruk­cia sa us­ku­toč­ni­li vý­hrad­ne na Slo­ven­sku a zo slo­ven­ských zdro­jov. Dru­ži­cu vče­ra jej konštruk­té­ri pred­sta­vi­li v Bra­tis­la­ve za účas­ti pred­se­du parla­men­tu Pet­ra Pelleg­ri­ni­ho. Ma­lý sa­te­lit s náz­vom skCU­BE v tva­re koc­ky a s roz­mer­mi 10x10x10 cen­ti­met­rov vy­ne­sie na obež­nú drá­hu Ze­me v má­ji toh­to ro­ku ame­ric­ká nos­ná ra­ke­ta Fal­con 9 z koz­mod­ró­mu Van­den­berg v Ka­li­for­nii.

Ako vče­ra no­vi­ná­rov in­for­mo­val pred­se­da Slo­ven­skej or­ga­ni­zá­cie pre ves­mír­ne ak­ti­vi­ty (SO­SA) a lí­der ce­lé­ho pro­jek­tu Ja­kub Ka­puš, skonštruo­va­nie dru­ži­ce je vý­sled­kom vy­še štvorroč­nej prá­ce SO­SA, slo­ven­ských uni­ver­zít a fi­riem. Po vy­pus­te­ní do ves­mí­ru bu­de skCU­BE za­zna­me­ná­vať mag­ne­tic­ké vl­ny z elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho spek­tra pri­chá­dza­jú­ce z ves­mí­ru. "Už sa­mot­ná dru­ži­ca je však expe­ri­ment," kon­šta­to­val Ka­puš s tým, že jed­ným z hlav­ných cie­ľov je zís­kať skú­se­nos­ti v tej­to ob­las­ti a vy­užiť ich po­tom na väč­šie ves­mír­ne pro­jek­ty, kto­ré by moh­li byť in­špi­rá­ciou pre ďal­šiu ge­ne­rá­ciu ved­cov k pô­so­be­niu vo ve­de a vý­sku­me.

Pos­ta­ve­nie dru­ži­ce pod­ľa Pelleg­ri­ni­ho do­ka­zu­je, že Slo­ven­sko je schop­né po­die­ľať sa na pro­jek­toch Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry (ESA), kto­rej čle­nom sa sta­lo mi­nu­lý rok aj vďa­ka pro­jek­tu skCU­BE. "Som rád, že na Slo­ven­sku exis­tu­je po­ten­ciál, aby na­ši ved­ci, vý­skum­ní­ci a mno­hé fir­my a do­dá­va­te­lia bo­li účas­tník­mi ďal­ších a väč­ších me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­tov," po­ve­dal. Pri­po­me­nul, že člen­ské prís­pev­ky do ESA pred­sta­vu­jú asi 1,6 mi­lió­na eur roč­ne, no 80 per­cent z tých­to fi­nan­cií sa na Slo­ven­sko vrá­ti prá­ve vo for­me pro­jek­to­vých pe­ňa­zí. Z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka je ob­lasť ves­mí­ru jed­na z ob­las­tí, kde mô­že byť Slo­ven­sko pod­ľa Pelleg­ri­ni­ho veľ­mi ús­peš­né.

Slo­ven­ská dru­ži­ca opus­tí Slo­ven­sko vo feb­ruári, keď ju pre­ve­zú do Ho­lan­dska a umiestnia do tak­zva­né­ho vy­púš­ťa­cie­ho kon­taj­ne­ra. Ten po­tom prep­ra­via do USA na ko­neč­nú in­teg­rá­ciu do ra­ke­ty Fal­con 9. Sa­te­lit skCU­BE tak pod­ľa Ka­pu­ša ča­ká eš­te dl­há ces­ta a množ­stvo nás­trah. "Mô­že zly­hať nos­ná ra­ke­ta, ne­mu­sia sa roz­lo­žiť an­té­ny ale­bo sa dru­ži­ca mô­že zra­ziť s iným te­le­som," po­ve­dal s tým, že os­la­vy sa za­čnú, až keď ces­tu na obež­nú drá­hu pre­ži­je bez uj­my. Dru­ži­ca vá­žia­ca je­den ki­log­ram bu­de na­šu pla­né­tu obie­hať vo vý­ške 450 až 720 ki­lo­met­rov na zem­ským povr­chom. Zem ob­le­tí rých­los­ťou 28 ti­síc km/hod. prib­liž­ne je­den­krát za 90 mi­nút. Na jej pa­lu­be sa na­chá­dza po­čí­tač, na­pá­ja­cie, ko­mu­ni­kač­né a sen­zo­ric­ké sys­té­my a ka­me­ra. Na pro­jek­te skCU­BE sa vlas­tný­mi fi­nan­cia­mi a prá­cou po­die­ľa­li via­ce­ré fir­my a in­šti­tú­cie, tak­že je­ho hod­no­tu ne­ve­del Ka­puš pres­ne vy­čís­liť. Od­ha­du­je však, že vý­voj, konštruk­cia a nás­led­né vy­pus­te­nie do­siah­ne su­mu 400 až 450 ti­síc eur. Na vy­ne­sie slo­ven­skej dru­ži­ce na obež­nú drá­hu, kto­ré sto­jí 120 ti­síc eur, fi­nan­čne pris­pel aj Úrad vlá­dy SR z re­zer­vy pred­se­du vlá­dy.

Pro­jekt v ro­ku 2012 od­štar­to­va­la SO­SA, pri­čom je­ho no­si­te­ľom je Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta a Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Ko­ši­ciach. Vý­voj dru­ži­ce pod­po­ri­lo aj mi­nis­ter­stvo škol­stva a mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy a na konštruk­cii sa­te­li­tu sa po­die­ľa­li de­siat­ky slo­ven­ských fi­riem.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter