CES 2016: Ford predstavil tretiu generáciu systémov pre autonómne vozidlá

Ford na veľtr­hu CES 2016 v Las Ve­gas ozná­mil plán stroj­ná­so­biť svoj vo­zo­vý park pl­ne auto­nóm­nych hyb­rid­ných tes­to­va­cích vo­zi­diel Ford Fu­sion na 30 a bu­de vy­uží­vať tech­no­ló­giu sen­zo­rov no­vej ge­ne­rá­cie. Tes­to­va­cie vo­zid­lá jaz­dia po ces­tách v štá­toch Ka­li­for­nia, Ari­zo­na a Mi­chi­gan. Pred­sta­vil aj sys­tém Sync 3 pre pri­pá­ja­nie exter­ných za­ria­de­ní.

Čias­toč­ne auto­nóm­ne vo­zid­lá Ford už vy­rá­ba a pre­dá­va. Pl­ne auto­nóm­ne vo­zid­lá sú v sú­čas­nos­ti vo vý­vo­ji. Se­mi-auto­nóm­ne vo­zid­lá vy­uží­va­jú sys­tém sen­zo­rov a sof­tvér pre niek­to­ré ru­tin­né úlo­hy, nap­rík­lad pre za­ve­de­nie vo­zid­la do pa­ra­lel­ných ale­bo kol­mých par­ko­va­cích miest, auto­ma­tic­ky nas­ta­vu­je rých­losť na zá­kla­de ak­tuál­nej pre­máv­ky, ale­bo v prí­pa­de nú­dze auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je br­zdy. „Tie­to asis­ten­čné sys­té­my po­va­žu­je­me za dru­hé­ho vo­di­ča, ale­bo inak po­ve­da­né za do­da­toč­né oči, uši, ru­ky a no­hy po­má­ha­jú­ce vo­di­čo­vi pri ria­de­ní vo­zid­la", zdô­raz­nil Raj Nair vice­pre­zi­dent di­ví­zie vý­vo­ja, „Ka­me­ry, so­nar a ra­dar do­ká­žu pl­no­hod­not­ne vní­mať oko­li­tý svet a so­fis­ti­ko­va­ný sof­tvér do­ká­že tie­to úda­je inter­pre­to­vať po­dob­ne ako člo­vek, nie­ke­dy do­kon­ca lep­šie".

Auto­nóm­ne vo­zid­lá bu­dú rie­šiť aj prob­lé­my s ki­ne­tó­zou. Znie to ako nez­my­sel, na­koľ­ko ces­tu­jú­ci sú ku ki­ne­tó­ze ove­ľa ná­chyl­nej­ší, pre­to­že ne­ma­jú pod kon­tro­lou po­hyb vo­zid­la. Auto­nóm­ne vo­zid­lá však mô­žu v prí­pa­de pot­re­by pris­pô­so­biť dy­na­mi­ku vo­zid­la a eli­mi­no­vať ne­voľ­nosť. Ino­ke­dy, ak nik­to z ces­tu­jú­cich ki­ne­tó­zou netr­pí mô­že ap­li­ko­vať dy­na­mic­ký št­ýl obo­ha­cu­jú­ci zá­ži­tok z jaz­dy. Aj to je sú­čas­ťou stra­té­gie "fun-to-dri­ve", kto­rá je sú­čas­ťou fi­lo­zo­fie, kto­rú CEO spo­loč­nos­ti Mark Fields ozna­čil ako „Ford DNA"

Ford1gen.png

Pr­vá ge­ne­rá­cia auto­nóm­nych vo­zi­diel Ford vy­uží­val vý­sled­ky vý­sku­mu agen­tú­ry DAR­PA (De­fen­se Ad­van­ced Re­search Pro­jects Agen­cy) za­obe­ra­jú­cej sa vo­jen­ským vý­sku­mom.

Ford2gen.png

Dru­há ge­ne­rá­cia vy­uží­va­la pok­ro­či­lé sen­zo­ry ty­pu Li­DAR na šty­roch ro­tu­jú­cich plat­for­mách, kto­ré v reál­nom ča­se ge­ne­ro­va­li 3D ma­pu oko­lia vo­zid­la.

Ford Velodyne.png

Na veľtr­hu CES bol oh­lá­se­ný sys­tém tre­tej ge­ne­rá­cie s náz­vom Ve­lo­dy­ne Li­DAR HDL-32E

No­vá tech­no­ló­gia sen­zo­rov je vý­sled­kom viac než 10 roč­né­ho vý­sku­mu, ma­pu­jú pries­tor v oko­lí vo­zid­la do vzdia­le­nos­ti 200 met­rov. Pl­ne auto­nóm­ne auto­mo­bi­ly v kto­rých bu­dú in­šta­lo­va­né bu­dú jaz­diť po ul­ciach v Ka­li­for­nii už v tom­to ro­ku. Ford už tes­tu­je auto­nóm­ne vo­zid­la na svo­jich skú­šob­ných drá­hach aj na ve­rej­ných ko­mu­ni­ká­ciách v Mi­chi­ga­ne.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter