Pozrite sa, ako vyzerá nová verzia Google Glass

Pro­ject Goog­le Glass Explo­rer je sí­ce mŕtvy, vý­voj chyt­rých oku­lia­rov však pok­ra­ču­je. Na sklon­ku ro­ku 2015 sa ob­ja­vi­li no­vé fo­tog­ra­fie, kto­ré po­mer­ne de­tail­ne uka­zu­jú, ako by mal vy­ze­rať nás­tup­ca stor­no­va­né­ho pro­duk­tu, ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre pra­cov­né úče­ly.

Na pr­vý poh­ľad vi­di­teľ­nou ino­vá­ciou je sa­mot­ná konštruk­cia, kto­rá pl­ne neo­bo­pí­na pou­ží­va­te­ľo­vu tvár a chý­ba nos­ník. Úspor­nej­šie pre­ve­de­nie sa zdá byť ľah­šie ov­lá­da­teľ­nej­šie a tiež sklad­nej­šie. Pod­ľa skor­ších správ uve­rej­ne­ných v ma­ga­zí­ne Wall Street Jour­nal, je sú­čas­ťou no­vých oku­lia­rov tiež väč­ší dis­plej, kto­rý pod­ľa všet­ké­ho po­núk­ne šir­šiu per­spek­tí­vu, vy­lep­še­ný pro­ce­sor, vý­kon­nej­šiu ba­té­riu, po­cho­pi­teľ­ne wi-fi a cel­ko­vo pev­nej­šie pre­ve­de­nie, vďa­ka kto­ré­mu by oku­lia­re ma­li byť snáď do­kon­ca vo­do­tes­né.

Blesk_1_pozrite sa.jpg

Blesk_2_pozrite sa.jpg

Blesk_3_pozrite sa.jpg

Vý­voj Goog­le Glass za­tiaľ pri­po­mí­na po­riad­ne dob­rod­ruž­stvo. Pred pol dru­hým ro­kom bol pro­jekt zve­re­ný skú­se­nej mar­ke­tin­go­vej špe­cia­lis­tke Ivy Ross, kto­rá oku­lia­re osa­di­la luxus­ný­mi ob­rúč­ka­mi, v sú­čas­nos­ti sa však zdá, že vý­vo­já­ri re­zig­no­va­li na ich ma­so­vé vy­uži­tie a sna­žia sa o pro­dukt, kto­rý bu­de pre­dov­šet­kým prak­tic­ký a funkč­ný.

Čo od­rá­ža už je­ho sa­mot­ný ná­zov, kto­rý by mal pod­ľa server­u 9to5­Goog­le znieť jed­no­du­cho: En­terpri­se Edi­tion ale­bo skrá­te­ne EE. A tí, kto­rí už ma­li mož­nosť na­hliad­nuť do ma­nuá­lu si všim­li eš­te jed­nu pod­stat­nú vec.

„Stlač­te tla­čid­lo raz pre ob­sta­ra­nie fo­tog­ra­fie, podr­žte tla­čid­lo, ak chce­te nah­rať vi­deo. Ze­le­né sve­tiel­ko in­di­ku­je, že je ka­me­ra za­pnu­tá." To mô­že upo­ko­jiť všet­kých tých, kto­rí pro­ti ši­kov­ným oku­lia­rom bro­ji­li v sú­vis­los­ti s ochra­nou súk­ro­mia. Te­ší­me sa, ako bu­de sá­ga Goog­le Glass pok­ra­čo­vať v ten­to rok.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter