Patent Fordu umožní transformovať zadné koleso auta na jednokolku

Ford zís­kal v de­cem­bri pa­tent na za­ují­ma­vú ma­šin­ku - ide o elek­tric­kú jed­no­kol­ku, kto­rá vy­uží­va de­mon­to­va­teľ­né za­dné ko­le­so auto­mo­bi­lu Ford Fo­cus.

V praxi by to moh­lo vy­ze­rať tak, že za­par­ku­je­te auto na par­ko­vis­ku, auto­ma­tic­ký hyd­raulic­ký zdvi­hák nad­vih­ne je­ho za­dnú časť, čím vám umož­ní uvoľ­niť za­dné ko­le­so. To po­tom pos­lú­ži ako zá­klad elek­tric­kej jed­no­kol­ky, kto­rá by ma­la vlas­tnú ba­té­riu, mo­tor, se­dad­lo, opier­ku, ria­did­lá a stú­pač­ky na no­hy. Na­vy­še by ma­ji­teľ mo­hol opus­tiť svo­je auto bez obáv. Veď kto by už uk­ra­dol vo­zid­lo s tro­mi ko­le­sa­mi?

Ford_patent.png

Prav­da, pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia eš­te nez­na­me­ná, že Ford bu­de niek­dey v bu­dúc­nos­ti ta­kú­to jed­no­kol­ku sku­toč­ne vy­rá­bať. Je to kaž­do­pád­ne za­ují­ma­vá my­šlien­ka. Je to­tiž prav­de­po­dob­né, že v bu­dúc­nos­ti sa dos­ta­nú na ma­so­vý trh au­tá po­há­ňa­né elek­tro­mo­tor­mi za­bu­do­va­ný­mi v ko­le­sách.

Ford_patent2.png

Mož­no to pri­po­mí­na Bat­mo­bil s in­teg­ro­va­nou Bat­mo­tor­kou z fil­mu Tem­ný ry­tier, no je to dosť nep­rak­tic­ké.

Video:


Pod­rob­ný opis si mô­že­te po­zrieť na webe Pa­ten­tYo­gi.com.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter