FLUXO: Prvá inteligentná lampa, ktorú ovládate „maľovaním“ na displeji smartfónu

S in­te­li­gen­tnou zá­ves­nou lam­pou FLUXO viac ne­bu­de­te mu­sieť vstá­vať z gau­ča či pos­te­le len pre­to, aby ste v iz­be za­ža­li svet­lo ale­bo up­ra­vi­li sve­tel­né pod­mien­ky pod­ľa svo­jich že­la­ní. Od­te­raz vám to­tiž pos­ta­čí vziať do ru­ky smar­tfón a ma­ľo­va­ním jed­no­du­chých gest na je­ho dis­ple­ji pre­mies­tniť svet­lo v iz­be kde­koľ­vek bu­de­te chcieť.

Ele­gan­tnú, di­zaj­no­vo prep­ra­co­va­nú a pre­dov­šet­kým kva­lit­nú lam­pu FLUXO ov­lá­da­te po­mo­cou bez­plat­nej ap­li­ká­cie, vy­uží­va­jú­cej tak­zva­né sve­tel­né scé­ny. Do­ty­kom dis­ple­ja nas­ta­ví­te smer, akým má svet­lo z lam­py do­pa­dať na mies­tnosť, prí­pad­ne pris­pô­so­bí­te fa­reb­né spek­trum pre ne­pria­me os­vet­le­nie. Čím viac bu­de­te ma­ľo­vať na dis­plej te­le­fó­nu, tým jas­nej­šie bu­de svet­lo svie­tiť v da­nej čas­ti mies­tnos­ti, za­tiaľ čo zvy­šok iz­by os­ta­ne v prít­mí. Svo­je nas­ta­ve­nia v rám­ci ap­li­ká­cie si nás­led­ne bu­de­te môcť ulo­žiť a ke­dy­koľ­vek sa k nim vrá­tiť.

lampa_fluxo_2.jpg

Chla­dič lam­py je vy­ro­be­ný z eloxova­né­ho hli­ní­ka a vý­kon­nej LED di­ódy pok­ry­tej od­ol­ným anti­ref­lexným di­fú­zo­rom. Európ­ske­mu vy­ná­le­zu FLUXO sa do­po­siaľ po­da­ri­lo zís­kať dru­hé mies­to v rám­ci oce­ne­nia De­sign Award 2015 v Lon­dý­ne. V sú­čas­nos­ti si mô­že­te in­te­li­gen­tnú lam­pu ob­jed­nať za 369 eur a pod­po­riť ju tak v ďal­šom roz­vo­ji pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Kic­kstar­ter.

lampa_fluxo_3.gif

lampa_fluxo_4.gif

lampa_fluxo_5.gif

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter