Obväz budúcnosti s inteligentným vnútrom bude ranu nielen chrániť, ale aj liečiť

Vý­skum­ní­ci z Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy vy­vi­nu­li in­te­li­gent­ný ob­väz, kto­rý do­ká­že nie­len ra­nu chrá­niť pred von­kaj­ším pros­tre­dím, ale aj urý­chliť jej uz­dra­ve­nie. Ob­väz je vy­ro­be­ný z tvár­ne­ho hyd­ro­gé­lu, kto­rý sa svo­jou mäk­kos­ťou po­ná­ša na ľud­ské tka­ni­vo. Je­ho re­vo­luč­ná pod­sta­ta spo­čí­va v tom, že je mož­né doň im­plan­to­vať ce­lú ra­du elek­tro­nic­kých sú­čias­tok (sen­zo­ry, po­lo­vo­di­čo­vé či­py, LED sve­tiel­ka, vo­di­če), kto­ré sa nás­led­ne po­die­ľa­jú na urý­chľo­va­ní ho­je­nia bež­ných povr­cho­vých zra­ne­ní, vrá­ta­ne po­pá­le­nín.

„Ľud­ské tka­ni­vá sú mäk­ké a mok­ré, no elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia sú väč­ši­nou su­ché a tvr­dé... K vy­tvo­re­niu roz­hra­nia me­dzi ľud­ským te­lom a elek­tro­ni­kou navr­hu­je­me pou­žiť hyd­ro­gé­ly s po­dob­ný­mi me­cha­nic­ký­mi a fy­zio­lo­gic­ký­mi vlas­tnos­ťa­mi, ako ma­jú ľud­ské tka­ni­vá," vy­svet­ľu­je Xuan­he Zhao, do­cent stroj­né­ho in­ži­nier­stva. In­te­li­gent­ný ob­väz je te­da mož­né pou­žiť na akú­koľ­vek časť te­la. Keď­že sa v ňom na­chá­dza­jú sen­zo­ry tep­lo­ty a zá­sob­ní­ky lie­kov, umož­ňu­je pot­reb­ným lát­kam uvoľ­ňo­vať sa do ra­ny na zá­kla­de úda­jov zo sen­zo­rov. V bu­dúc­nos­ti by mo­hol byť ob­väz pre­po­je­ný do­kon­ca aj s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou, pros­tred­níc­tvom kto­rej by in­for­mo­val no­si­te­ľa o je­ho ak­tuál­nom sta­ve.

Video:


Hyd­ro­gél ako ma­te­riál je kom­pa­ti­bil­ný s ľud­ským or­ga­niz­mom, a te­da pred­sta­vu­je do­ko­na­lé rie­še­nie, ako jed­no­du­cho im­plan­to­vať elek­tro­ni­ku do te­la. Mo­men­tál­ne ved­ci pra­cu­jú na hyd­ro­gé­lo­vých im­plan­tá­toch so sen­zor­mi pre pa­cien­tov tr­pia­cich na cuk­rov­ku a tiež na hyd­ro­gé­le, kto­rý by sa mo­hol pou­žiť ako no­sič neu­ró­no­vých sond pre po­hodl­nej­šie vy­šet­re­nie moz­gu.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter