ArcaBoard: Levitujúci hoverboard za 20 000 dolárov sa vznáša nad akýmkoľvek povrchom

Po ce­lé ro­ky kon­cep­ty vzná­ša­jú­cich sa ho­ver­boar­dov pat­ri­li skôr do ob­las­ti sci-fi ale­bo iš­lo o vy­chy­táv­ky ur­če­né pre nie­koľ­kých nad­šen­cov. No le­tec­ká spo­loč­nosť Ar­ca te­raz pri­jí­ma ob­jed­náv­ky na za­ria­de­nie Ar­ca­Board, čo je le­vi­tu­jú­ci ho­ver­board, kto­rý by sa mo­hol dos­tať k spot­re­bi­te­ľom (no iba ak ne­ma­jú veľ­mi hl­bo­ko do vrec­ka).

Na roz­diel od ho­ver­boar­dov kom­bi­nu­jú­cich jed­no­kol­ku a skej­tbord a po­há­ňa­ných mag­net­mi, aké pred­sta­vi­li spo­loč­nos­ti Arx Pax či Lexus, sa Ar­ca­Board sku­toč­ne vzná­ša nad povr­chom, a to akým­koľ­vek - či už je to be­tón, pie­sok, ale­bo do­kon­ca aj vo­da.

Ar­ca za­čí­na­la ako ru­mun­ská mi­mov­lád­na or­ga­ni­zá­cia a zís­ka­la od ru­mun­skej vlá­dy a Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry kon­trak­ty na prá­ce na stra­tos­fé­ric­kých ra­ke­tách a ba­ló­noch. Vy­tvo­ri­la aj nie­koľ­ko high-tech dro­nov a ne­dáv­no sa pre­síd­li­la do USA.

Ar­ca­Board je dos­ka pri­po­mí­na­jú­ca nad­roz­mer­ný skej­tbord. Má roz­me­ry 145 × 76 × 15 cm a je zho­to­ve­ná z kom­po­zit­ných ma­te­riá­lov. Vy­ba­ve­ná je 36 vy­so­ko­vý­kon­ný­mi ven­ti­lá­tor­mi, schop­ný­mi vy­tvo­riť ťah až 1913 N (272 kon­ských síl). Ba­té­ria zvlád­ne do­dať ener­giu na šesť mi­nút pre­vádz­ky (ale­bo na tri mi­nú­ty pri ver­zii ur­če­nej pre jaz­dcov s vy­ššou hmot­nos­ťou). Naj­vyš­šia do­siah­nu­teľ­ná rých­losť je 20 km/h.

arcaboard.jpg

Ho­ver­board ov­lá­da jaz­dec svo­jím te­lom ale­bo z ap­li­ká­cie pre iOS ale­bo An­droid, pri­po­je­nej cez blue­tooth, kto­rá ak­ti­vu­je sta­bi­li­zač­ný sys­tém a od­ov­zdá­va na­vi­gač­né prí­ka­zy za­dá­va­né po­hy­bom rúk.Na­priek to­mu, že Ar­ca­Board má na jed­no na­bi­tie do­jazd asi 2 km, je­ho ce­na je po­rov­na­teľ­ná s auto­mo­bi­lom. Uvá­dzacia ma­loob­chod­ná ce­na je to­tiž 19 900 do­lá­rov. Do­bi­tie ba­té­rie tr­vá 6 ho­dín, no mož­no si kú­piť aj špe­ciál­nu rých­lo­na­bí­jač­ku, tá však sto­jí ďal­ších 4500 do­lá­rov a údaj­ne na­bi­je vzná­šad­lo za 35 mi­nút.

Do­dáv­ky za­ria­de­ní Ar­ca­Board a Ar­ca­Dock sa ma­jú za­čať v ap­rí­li 2016.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter