Autorom prvého algoritmu v histórii bola žena. Programovala dávno pred vznikom počítača

Is­tej že­ne me­nom Ada Lo­ve­la­ceo­vá sa po­da­ri­lo pre­lo­miť pred viac ako 170 rok­mi ste­reo­typ, že prog­ra­mo­va­nie a prá­ca s po­čí­ta­čom je do­mé­nou pre­važ­ne mu­žov. V ro­ku 1842 na­pí­sa­la pr­vý pub­li­ko­va­ný al­go­rit­mus v his­tó­rii, vďa­ka čo­mu sa dnes po­va­žu­je za pr­vú prog­ra­má­tor­ku a za­kla­da­teľ­ku po­čí­ta­čo­vej ve­dy vô­bec.

Po svo­jom ot­co­vi, zná­mom brit­skom bás­ni­ko­vi, lor­do­vi By­ro­no­vi zde­di­la Ada zá­ľu­bu v poé­zii, za­tiaľ čo ma­ma ju zá­so­bo­va­la naj­mä kni­ha­mi o ma­te­ma­ti­ke. Jej múd­rosť a ta­lent sa napl­no pre­ja­vi­li v osem­nás­tich ro­koch po tom, čo stret­la brit­ské­ho ma­te­ma­ti­ka a vy­ná­lez­cu Charle­sa Bab­ba­gea, kto­rý sa v tej do­be po­kú­šal zos­tro­jiť ana­ly­tic­ký po­čí­ta­cí stroj. Je­ho od­bor­né po­jed­ná­va­nie sa dos­ta­lo do Adi­ných rúk na prek­lad, kto­rá ho nás­led­ne dopl­ni­la o svo­je vy­svet­ľu­jú­ce poz­nám­ky.

Jed­ným z tých­to dopl­nkov bol prá­ve pr­vý pub­li­ko­va­ný al­go­rit­mus vy­uží­va­jú­ci mož­nos­ti uk­la­da­nia čí­sel do „zá­sob­ní­ka" a kom­bi­ná­cie opa­ko­va­ných čí­sel­ných ope­rá­cií sčí­ta­nia čí­sel. Keď­že Ada vi­de­la po­ten­ciál ma­te­ma­tic­ké­ho stro­ja, exis­tu­jú­ce­ho vte­dy len v po­do­be kon­cep­tu, aj na úče­ly spra­co­va­nia ja­zy­ka či skla­da­nia hud­by, bol jej pri­sú­de­ný ti­tul za­kla­da­teľ­ky mo­der­nej po­čí­ta­čo­vej ve­dy.

S cie­ľom pod­po­riť ro­lu žien v ob­las­ti tech­ni­ky, ma­te­ma­ti­ky a prí­rod­ných vied bol na po­česť tej­to neo­by­čaj­nej že­ny sta­no­ve­ný me­dzi­ná­rod­ný „Deň Ady Lo­ve­la­ceo­vej".

Zdroj: four­mi­lab.ch
bio­grap­hy.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter