Na MIT vyrobili Reality Editor. Umožní ovládať zariadenia IoT aj bez pripojenia na internet

Is­te ste si všim­li, že čo­raz viac pred­me­tov je on-li­ne. Mô­že ísť o aké­koľ­vek ob­jek­ty od au­ta až po hlá­sič po­žia­ru a na pri­po­je­nie pou­ží­va­jú tech­no­ló­gie ako blue­tooth, Wi-Fi či NFC. Prob­lém však je po­cho­piť, ako ich ov­lá­dať a čo všet­ko do­ká­žu ro­biť.

Ved­ci z MIT pre­to pri­chá­dza­jú s ap­li­ká­ciou na roz­ší­re­nú reali­tu (aug­men­ted reali­ty), kto­rá vám umož­ní vi­dieť ale­bo vy­tvá­rať pre­po­je­nia me­dzi fy­zic­ký­mi ob­jek­tmi. Ak na­mie­ri­te fo­toa­pa­rát vo va­šom te­le­fó­ne nap­rík­lad na lam­pu ale­bo rá­dio, na dis­ple­ji sa zob­ra­zia ov­lá­da­cie pr­vky a umož­nia vám ma­ni­pu­lo­vať s ni­mi.

reality_editor.gif

Ap­li­ká­cia sa vo­lá Reali­ty Edi­tor. Jej cie­ľom je nah­ra­diť inter­net ve­cí sve­tom „pri­po­je­ných ob­jek­tov". Pod­sta­tou úsi­lia tvor­cov je de­cen­tra­li­zo­va­ná sieť, v kto­rej sú fun­kcie a po­ky­ny pre kaž­dý ob­jekt ulo­že­né v ňom sa­mom, a nie v clou­de, kde by ich moh­li oh­ro­zo­vať hac­ke­ri, prí­pad­ne by sa da­li ľah­ko sle­do­vať.

„Ak chcem do­ma prep­núť vy­pí­nač, ten by mal ko­mu­ni­ko­vať pria­mo s lam­pou. Nie je pot­reb­né preh­nať tú­to ak­ciu ce­lým sve­tom, aby sa po­tom vrá­ti­la späť do môj­ho do­mo­va," ho­vo­rí Va­len­tin Heun, je­den z auto­rov pro­jek­tu.V sú­čas­nos­ti sú kom­pa­ti­bil­né ob­jek­ty ozna­če­né ná­lep­ka­mi, kto­ré pri­po­mí­na­jú QR kó­dy a na­zý­va­jú sa Fin­gerPrints či­že od­tlač­ky pr­stov. Heu­nov tím si však mys­lí, že v bu­dúc­nos­ti sa do ap­li­ká­cie pri­dá roz­poz­ná­va­nie ob­jek­tov a ná­lep­ky sa sta­nú zby­toč­ný­mi.

Ho­ci to vy­ze­rá ako kon­cept, v sku­toč­nos­ti ide o fun­gu­jú­ci pro­dukt. Ap­li­ká­cia pre iOS je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie, rov­na­ko aj open sour­ce kód, kto­rý umož­ní vý­vo­já­rom a nad­šen­com uro­biť ľu­bo­voľ­ný ob­jekt kom­pa­ti­bil­ným s Reali­ty Edi­to­rom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter