Apple má nové tajné laboratórium na Taiwane. Vyvíjajú v ňom technológie budúcnosti

Ame­ric­ký gi­gant App­le roz­ší­ril svo­je pô­so­be­nie o taj­né la­bo­ra­tó­rium na se­ve­re Taiwanu. Pod­ľa všet­ké­ho sa tam vy­ví­ja no­vá tech­no­ló­gia pre dis­ple­je mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Už dl­hší čas sa špe­ku­lu­je o tom, že App­le pra­cu­je na no­vých za­kri­ve­ných dis­ple­joch. Už v ro­ku 2013 sa ob­ja­vil kon­cept zná­zor­ňu­jú­ci no­vý iP­ho­ne, kto­ré­ho do­ty­ko­vý dis­plej by pok­rý­val ce­lú pred­nú stra­nu te­le­fó­nu. Tech­no­ló­gia s náz­vom „wra­pa­round" ozna­ču­je fakt, že dis­plej no­vé­ho za­ria­de­nia by mal ako­by oba­ľo­vať ok­ra­je te­le­fó­nu. Te­lo smar­tfó­nu by po­zos­tá­va­lo z jed­né­ho ku­su hli­ní­ka a prie­hľad­né­ho sk­la na mies­te dis­ple­ja. Od­ní­ma­teľ­ná by bo­la len vr­chná a spod­ná časť iP­ho­nu, ka­diaľ by konštruk­té­ri vkla­da­li všet­ky pot­reb­né sú­čias­tky.

iPhone_koncept.jpg

Spo­loč­nosť App­le sa v sú­čas­nos­ti na­chá­dza na pr­vej prieč­ke fi­riem s naj­väč­šou tr­žnou hod­no­tou na sve­te. Za svoj ús­pech spo­loč­nosť vďa­čí naj­mä svo­ju zos­nu­lé­mu šé­fo­vi, le­gen­de Ste­ve Job­so­vi, ako aj je­ho iP­ho­nom, na pre­da­ji kto­rých je App­le zá­vis­lý. Za pos­led­né­ho štvrťro­ka tvo­ria tr­žby z vlaj­ko­vých lo­dí prib­liž­ne dve tre­ti­ny cel­ko­vých príj­mov. Kle­sa­jú­ci od­byt nas­tal v prí­pa­de po­čí­ta­čo­vých tab­le­tov.

Zdroj: yahoo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter