NASA zrušila marcový štart sondy InSight na Mars

Pred­sta­vi­te­lia ame­ric­ké­ho Ná­rod­né­ho úra­du pre le­tec­tvo a ves­mír (NA­SA) mu­se­li zru­šiť plá­no­va­ný mar­co­vý štart son­dy In­Sight (Inter­ior Explo­ra­tion using Seis­mic In­ves­ti­ga­tions, Geo­de­sy and Heat Tran­sport), kto­rá ma­la skú­mať vnú­tor­nú stav­bu Mar­su. Spra­vi­li tak po tom, ako sa ne­po­da­ri­lo op­ra­viť tes­ne­nie na seiz­mo­met­ri, kto­rý vy­vi­nu­lo fran­cúz­ske Ná­rod­né cen­trum koz­mic­ké­ho vý­sku­mu (CNES).

Ako uvie­dol Marc Pir­cher, ria­di­teľ Ves­mír­ne­ho cen­tra CNES v Tou­lou­se, prob­lém nes­tih­nú vy­rie­šiť včas, aby stih­li pô­vod­ný mar­co­vý ter­mín, kto­rý mal byť me­dzi 4. a 30. mar­com. Ďal­šie štar­to­va­cie ok­no bu­de až v ro­ku 2018, a pred­sta­vi­te­lia NA­SA pre­to za­tiaľ ne­ve­dia, aký bu­de ďal­ší osud son­dy. "Roz­hod­nu­tie, čo bu­de ďa­lej, spra­ví­me v naj­bliž­ších me­sia­coch. Jed­na vec je však is­tá - NA­SA zos­tá­va pl­ne od­da­ná vý­sku­mu Mar­su," vy­hlá­sil John Grun­sfeld. Son­du, kto­rú skonštruo­va­la spo­loč­nosť Loc­kheed Mar­tin Spa­ce Sys­tems, dop­ra­vi­li 16. de­cem­bra na vo­jen­skú le­tec­kú zá­klad­ňu Van­den­berg v Ka­li­for­nii. Po zru­še­ní mar­co­vé­ho štar­tu ju však pre­ve­zú späť do Den­ve­ru, kde spo­mí­na­ná spo­loč­nosť síd­li.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter