Pozrite sa na 10 najlepších fotografií, ktoré boli zachytené prostredníctvom dronov

Dro­nes­tag­ram je so­ciál­na­sieť, v rám­ci kto­rej sa ma­ji­te­lia bez­pi­lot­ných lie­ta­diel de­lia o svo­je naj­lep­šie úlov­ky - fo­tog­ra­fie za­chy­te­né z vtá­čej per­spek­tí­vy. Ten­to rok sa roz­hod­la so­ciál­na sieť v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťa­mi ako Na­tio­nal Geog­rap­hic, GoP­ro či Ado­be us­po­ria­dať sú­ťaž o naj­lep­šie fo­tog­ra­fie za­chy­te­né ob­jek­tí­vom dro­na. Po­su­dzo­va­la sa pre­dov­šet­kým krea­ti­vi­ta a fo­tog­ra­fic­ká kva­li­ta sní­mok. „Dro­ny sú stá­le dos­tup­nej­ším spô­so­bom, ako zís­kať no­vý poh­ľad na svet," vy­svet­ľu­je ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Dro­nes­tag­ram Eric Du­pin.

Kto­ré fo­tog­ra­fie skon­či­li na prieč­kach ví­ťa­zov?

1. Pre­te­ky tiav, Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty

preteky_tiav.jpg

2. Poľ­sko

bociany.jpg

3. Mont Saint Mi­chel, Nor­man­dia, Fran­cúz­sko

Mont-Saint-Michel.jpg

4. Was­hin­gton, USA

Washington_USA.jpg

5. Ta­haa, Fran­cúz­ska Po­ly­né­zia

Tahaa.jpg

6. Bra­zí­lia

brazilia.jpg

7. Mexiko

mexiko2.jpg

8. Čí­na

cina.jpg

9. Žra­lok a tu­ris­ti

zralok.jpg

10. Ja­ze­ro Tur­goyak, Rus­ko

jazero_rusko.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter