SpaceX prepisuje históriu: Prvý stupeň rakety Falcon úspešne pristál na Zemi

Vy­ze­rá to tak, že uto­rok, 22. 12. 2015, voj­de do de­jín ako deň, kto­rý znač­ným spô­so­bom zme­nil bu­dúc­nosť koz­mo­nau­ti­ky. Krát­ko pred tre­ťou ho­di­nou rá­no sa to­tiž­to po­da­ri­lo pr­vé­mu stup­ňu ra­ke­ty Fal­con 9 po pr­výk­rát ús­peš­ne pris­táť na flo­rid­skej zá­klad­ni.

Tes­ne pred pol tre­ťou náš­ho ča­su vzliet­la z flo­rid­skej zá­klad­ne Ca­pe Ca­na­ve­ral Air For­ce Sta­tion ino­vo­va­ná ver­zia ra­ke­ty Fal­con 9 vo ver­zii 1.2. Po zhru­ba dvoch mi­nú­tach od štar­tu doš­lo k od­de­le­niu pr­vé­ho stup­ňa ra­ke­ty.

falcon_2.jpg

Kým dru­hý stu­peň ra­ke­ty spo­lu s koz­mic­kou lo­ďou pok­ra­čo­va­li aj s nák­la­dom ko­mu­ni­kač­ných sa­te­li­tov OR­BCOMM sme­rom k obež­nej drá­he, pr­vý stu­peň Fal­co­nu 9 hlad­ko do­sa­dol na pris­tá­va­ciu plo­chu zá­klad­ne, kon­krét­ne po 9 mi­nú­tach a 50 se­kun­dách od vzliet­nu­tia ra­ke­ty. Ta­ké­to ria­de­né pris­tá­tie pr­vé­ho stup­ňa by moh­lo viesť k vý­raz­né­mu zlac­ne­niu nák­la­dov na ces­ty do ves­mí­ru.

Video:


Zdroj: dw.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter