Vedci vytvorili prvý úplne recyklovateľný bioplast

Ved­com sa opäť po­da­ri­lo nie­čo, čo sa do­te­raz pok­la­da­lo na ne­reali­zo­va­teľ­né. Che­mi­ci Euge­ne Chen a Miao Hong z Co­lo­rad­skej štát­nej uni­ver­zi­ty vy­tvo­ril po­ly­mér­ny ma­te­riál z mo­no­mé­ru, kto­rý väč­ši­na ved­cov po­va­žo­va­la za ne­po­ly­me­ri­zo­va­teľ­ný. Ten­to ob­jav mô­že pri­niesť re­vo­lú­ciu do ob­las­ti bio­plas­tov.

Chen expe­ri­men­to­val s mo­no­mé­rom s náz­vom ga­ma-bu­ty­ro­lak­tón, zná­mym pod skrat­kou GBL. Tá­to bez­fa­reb­ná kva­pa­li­na je bež­né či­nid­lo, kto­ré sa pou­ží­va vo for­me roz­to­ku na čis­te­nie, od­stra­ňo­va­nie le­pid­la a pod. Pri­tom vý­skum­ní­ci vy­pra­co­va­li me­tó­du, kto­rá z GBL nie­len­že uro­bí po­ly­mér, ale ten­to po­ly­mér mô­že mať aj rôz­nu po­do­bu. Zis­ti­li, že zme­nou pod­mie­nok reak­cie a ka­ta­ly­zá­to­rov mož­no vy­tvo­riť buď li­neár­nu, ale­bo cyk­lic­kú ver­ziu po­ly­mé­ru. Na­vy­še no­vý po­ly­mér, naz­va­ný po­ly(GBL), sa veľ­mi po­do­bá na P4HB, po­ly­mér, kto­rý sa pou­ží­va ako bio­lo­gic­ky od­bú­ra­teľ­ná for­ma plas­tu. Vzhľa­dom na lac­nej­šiu vý­ro­bu by po­ly(GBL) mo­hol nah­ra­diť P4HB na ras­tú­com tr­hu bio­plas­tov.

Po­ly(GBL) však má eš­te ďal­šiu vlas­tnosť, kto­rá ho ro­bí vhod­ným na vý­ro­bu eko­lo­gic­ky šetr­ných plas­tov. Ved­ci to­tiž vy­vi­nu­li re­ver­znú te­pel­nú reak­ciu, pri kto­rej sa po­ly­mér vrá­ti do svo­jej pô­vod­nej for­my mo­no­mé­ru. Na roz­diel od sú­čas­ných bio­plas­tov, ako je napr. PLA, kto­ré sú len čias­toč­ne bio­lo­gic­ky od­bú­ra­teľ­né, po­ly(GBL) je tou­to re­ver­znou reak­ciou úpl­ne re­cyk­lo­va­teľ­ný. Od­pad tvo­re­ný pred­met­mi vy­ro­be­ný­mi z ma­te­riá­lu po­ly(GBL) te­da mož­no re­cyk­lo­vať pou­ži­tím te­pel­nej reak­cie (vlas­tne zo­hria­tím na 220 až 300 °C). Vrá­ti sa tak do pô­vod­nej mo­no­mér­nej for­my a je opäť prip­ra­ve­ný na po­ly­me­ri­zá­ciu.

Ten­to ob­jav by mo­hol pri­niesť pre­lo­mo­vú vý­ro­bu bio­plas­tov, kto­ré nie sú pos­ta­ve­né na bá­ze ro­py a mož­no ich ľah­ko re­cyk­lo­vať. Ide o pr­vý sku­toč­ne udr­ža­teľ­ný bio­po­ly­mér, na­vy­še bio­lo­gic­ky ob­no­vi­teľ­ný a re­cyk­lo­va­teľ­ný. Ob­jav, kto­rý si ved­ci už da­li pa­ten­to­vať, bol ne­dáv­no opí­sa­ný v ča­so­pi­se Na­tu­re Che­mis­try.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter