Prvý prototyp superrýchlej prepravy Hyperloop sa objaví už na jar v Las Vegas

Sen Elo­na Mus­ka o ces­to­va­ní nadz­vu­ko­vou rých­los­ťou pros­tred­níc­tvom špe­ciál­ne up­ra­ve­nej kap­su­ly pr­výk­rát zreali­zu­je niek­to iný. Príl­eži­tosť vy­uži­li dve spo­loč­nos­ti Hyper­loop Tech­no­lo­gies (HTI) a Hyper­loop Tran­spor­ta­tion Tech­no­lo­gies. Na 20 hek­tá­roch pô­dy ne­ďa­le­ko ame­ric­ké­ho Las Ve­gas plá­nu­jú vy­bu­do­vať pr­vý pro­to­typ toh­to su­perrý­chle­ho spô­so­bu prep­ra­vy.

Pro­jekt Pro­pul­sion Open Air Test vy­ras­tiev prie­my­sel­nej zó­ne Apex In­dus­trial Park v se­ver­nej čas­ti Las Ve­gas. Po­hon pre ki­lo­met­ro­vú trať za­is­tí li­neár­ny elek­tric­ký mo­tor a maximál­na rých­losť kap­su­ly v ok­ru­hu bu­de do­sa­ho­vať 540 km/h. „To­to roz­hod­nu­tie pred­sta­vu­je ďal­ší vý­znam­ný míľ­nik v na­šej ces­te pre­niesť Hyper­loop do ko­mer­čné­ho sve­ta. Hyper­loop Tech­no­lo­gies bu­de naj­prv in­ves­to­vať v re­gió­noch, kde vlád­ne in­šti­tú­cie ko­na­jú rých­lo," oz­rej­mil si­tuáciu ge­ne­rál­ny ria­di­teľ HTI Rob Lloyd a do­dal, že do ro­ku 2020 bu­dú do­kon­če­né tri fun­kčné de­monštrač­né pro­jek­ty.

hyperloop_tech.jpg

Stav­ba re­vo­luč­nej tra­te by sa ma­la za­čať hneď na za­čiat­ku no­vé­ho ro­ka a na tes­to­va­nie by ma­la byť prip­ra­ve­ná do kon­ca pr­vé­ho kvar­tá­lu 2016. Ki­lo­met­ro­vý úsek by mal byť ho­to­vý za­sa v le­te. Spo­loč­nosť HTI sa to­tiž obá­va to­ho, aby ju kon­ku­ren­čná fir­ma Elo­na Mus­ka Spa­ceX nep­red­beh­la. Tá plá­nu­je vy­bu­do­vať v Texase rov­no funkč­ný pro­to­typ svo­jej ví­zie dop­rav­né­ho sys­té­mu Hyper­loop. V sú­čas­nos­ti do­kon­ca pre­bie­ha me­dzi štu­den­tmi sú­ťaž o naj­lep­ší návrh kap­su­ly Hyper­loop.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter