SkyDeck: Presklená bublina, ktorá vám poskytne skutočný zážitok z cestovania lietadlom

Ces­ta lie­tad­lom, naj­mä ak ne­se­dí­te pri okien­ku, ne­bu­de zrej­me pre vás na­toľ­ko vzru­šu­jú­ca, ako ste si pô­vod­ne pred­sta­vo­va­li. A to naj­mä ak le­tí­te po pr­výk­rát. Pre­to sa spo­loč­nosť Win­dspeed Tech roz­hod­la vy­tvo­riť men­šiu pres­kle­nú bub­li­nu, kto­rú by si moh­li le­tec­ké spo­loč­nos­ti nain­šta­lo­vať navrch svo­jich lie­ta­diel a pros­tred­níc­tvom kto­rej by svo­jim ces­tu­jú­cim da­li mož­nosť napl­no si vy­chut­nať vý­hľad spo­nad ob­la­kov vy­rá­ža­jú­ci dych.

Do vy­hliad­ko­vej bub­li­ny, kto­rú spo­loč­nosť naz­va­la Sky­Deck, by sa ma­li vojsť len dva­ja ces­tu­jú­ci. Tí by sa na svo­je VIP mies­ta dos­ta­li buď po scho­doch, ale­bo za po­mo­ci špe­ciál­ne­ho vý­ťa­hu. Aj keď sa ce­na za in­šta­lá­ciu pres­kle­nej bub­li­ny po­hy­bu­je od 8 po 25 mi­lió­nov USD, už te­raz spo­loč­nosť kon­tak­to­va­lo nie­koľ­ko zá­ujem­cov, me­dzi kto­rý­mi sú le­tec­ké spo­loč­nos­ti ako Boeing či Air­bus.

skydeck_2.jpeg

skydeck_3.jpeg

Video:


Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter