e-Shower: Ekologická sprcha používajúca vodu stále dookola. Jej úspora vás nadchne

S no­vý­mi eko­lo­gic­ký­mi spr­cha­mi od mla­dej ho­lan­dskej spo­loč­nos­ti Hamwells viac vo­du zby­toč­ne mí­ňať ne­bu­de­te. Spr­cha e-Shower sľu­bu­je neu­ve­ri­teľ­nú 90 % ús­po­ru vo­dy a 80 % šet­re­nie ener­gia­mi. Kaž­dá kvap­ka vo­dy prej­de obe­hom tej­to spr­chy se­dem­krát, až po­tom sa stra­tí v ka­na­li­zá­cii.

Spr­cha e-Shower je cha­rak­te­ris­tic­ká po­lou­zav­re­tým obe­hom vo­dy. Tá cez fil­ter v si­fó­ne pre­chá­dza ultra­fia­lo­vým žia­re­ním, aby sa po pri­mie­ša­ní ma­lé­ho množ­stva čis­tej vo­dy dos­ta­la po oh­re­ve späť do spr­cho­va­cej hla­vi­ce. Pri kaž­dom cir­ku­lač­nom cyk­le sa vy­me­ní 1,5 lit­ra pô­vod­nej vo­dy za čis­tú stu­de­nú. Zá­sob­ník nás­led­ne vo­du zoh­re­je na nas­ta­ve­nú tep­lo­tu, ale pou­ží­va­teľ tú­to sku­toč­nosť po­čas spr­cho­va­nia ne­pos­treh­ne. Vďa­ka fun­go­va­niu eko­lo­gic­kej spr­chy e-Shower sa te­da uše­tria ob­rov­ské nák­la­dy nie­len na vo­du, ale aj na jej oh­rev.

hamwells_sprcha_2.jpeg

Spr­cha e-Shower je dopl­ne­ná o mo­der­ný dis­plej, do­ty­ko­vé tla­čid­lá, rep­ro­duk­tor aj pri­po­je­nie blue­tooth. Ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 2950 eur, no ne­vy­lu­ču­je sa, že v bu­dúc­nos­ti by sa po­dob­ná tech­no­ló­gia moh­la stať štan­dar­dom v na­šich do­mác­nos­tiach.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter