Vedci spustili nový fúzny reaktor Wendelstein 7-X a vyrobili plazmu

Ved­ci ús­peš­ne spus­ti­li naj­väč­ší stella­rá­tor na sve­te, fúz­ny reak­tor na­zý­va­ný Wen­del­stein 7-X. Reak­tor pro­du­ko­val špe­ciál­ny su­per­ho­rú­ci plyn vďa­ka za­hria­tiu jed­né­ho mi­lig­ra­mu plyn­né­ho hé­lia im­pul­zom 1,3-me­gawat­to­vé­ho mik­rovl­nné­ho la­se­ra, kto­rý tr­val jed­nu de­sa­ti­nu se­kun­dy. Ved­ci dú­fa­jú, že reak­tor mô­že fun­go­vať aj dl­hší čas a v ko­neč­nom dôs­led­ku by mo­hol viesť k neob­me­dze­ným do­dáv­kam čis­tej a lac­nej ener­gie.

Reak­tor pro­du­ko­val hé­lio­vú plaz­mu s tep­lo­tou až 1 mi­lión stup­ňov Cel­zia. Ďal­šou úlo­hou bu­de predĺžiť tr­va­nie plaz­mo­vých vý­bo­jov a hľa­dať naj­lep­ší spô­sob pro­duk­cie a ohrie­va­nia hé­lio­vej plaz­my po­mo­cou mik­rovĺn.

Reak­tor síd­li v ob­rov­skom la­bo­ra­tó­riu v ne­mec­kom Greifswal­de a pod­ľa vy­jad­re­nia ved­cov by mo­hol do­po­môcť k to­mu, aby sa ener­gia z fú­zie reali­tou. Fúz­ny reak­tor ty­pu W7-X je v pod­sta­te vá­kuo­vá ko­mo­ra, kde vy­so­ko­vý­kon­né mik­rovl­nné la­se­ry roz­že­ra­via ató­my hé­lia. Na udr­ža­nie vznik­nu­tej plaz­my na mies­te slú­ži mag­ne­tic­ké po­le ge­ne­ro­va­né sup­ra­vo­di­vý­mi mag­net­mi.

Naj­bež­nej­ší di­zajn fúz­ne­ho reak­to­ra je zná­my ako to­ka­mak. Ide o du­tú ko­vo­vú ko­mo­ru v tva­re šiš­ky. V nej sa pa­li­vo zo­hrie­va až na tep­lo­ty pre­sa­hu­jú­ce 150 mi­lió­nov °C, čím vzni­ká že­ra­vá plaz­ma. Ho­ci to­ka­mak je ideál­ny di­zajn na udr­žia­va­nie ta­kej­to plaz­my, pri­ná­ša aj niek­to­ré bez­peč­nos­tné ri­zi­ká, sú­vi­sia­ce nap­rík­lad s vý­pad­kom prú­du či mag­ne­tic­kým ru­še­ním. Pri ta­kom­to vý­pad­ku by sa moh­la uvoľ­niť mag­ne­tic­ká si­la dos­ta­toč­ná na to, aby sa reak­tor poš­ko­dil. Ved­ci tvr­dia, že W7-X je ove­ľa prak­tic­kej­šia voľ­ba, kto­rá mô­že pre­ko­nať bez­peč­nos­tné prob­lé­my reak­to­ra ty­pu to­ka­mak.

wendelstein7-X.jpg

V to­ka­ma­ku sa pou­ží­va­jú dve súp­ra­vy mag­ne­tov na udr­ža­nie plaz­my - exter­ný set ob­klo­pu­je vá­kuo­vú ko­mo­ru a vnú­tor­ný tran­sfor­má­tor ria­di prúd v plaz­me. To spô­so­bu­je, že mag­ne­tic­ké po­le mô­že byť sil­nej­šie v stre­de než na von­kaj­šej stra­ne. V dôs­led­ku to­ho sa plaz­ma pre­su­nie k von­kaj­šej ste­ne a mô­že ju poš­ko­diť. V stella­rá­to­roch s von­kaj­ší­mi mag­ne­tic­ký­mi ciev­ka­mi sa vy­tvá­ra­jú si­lo­čia­ry ob­krú­te­né oko­lo vá­kuo­vej ko­mo­ry, kto­ré udr­žia­va­jú plaz­mu v is­tej vzdia­le­nos­ti od ste­ny ko­mo­ry. Kľú­čo­vou sú­čas­ťou stella­rá­to­ra je te­da pr­ste­nec 50 sup­ra­vo­di­vých mag­ne­tic­kých cie­vok s vý­škou asi 3,5 m. Ce­lé za­ria­de­nie je ši­ro­ké 16 met­rov.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter