16 technologických predpovedí na rok 2016. Takto vidí budúcnosť Microsoft

Mic­ro­soft Re­search je od­de­le­nie spo­loč­nos­ti, kto­ré sa ve­nu­je bu­dúc­nos­ti. Vy­tvo­ril ho Bill Ga­tes a fun­gu­je už 25 ro­kov. Niek­to­ré je­ho pro­jek­ty sú čis­to aka­de­mic­ké a sú na niž­ších prieč­kach zá­uj­mu spo­loč­nos­ti, z iných sa sta­nú reál­ne pro­duk­ty, ako je napr. Ki­nect, kto­ré sa dos­ta­nú do rúk spot­re­bi­te­ľov. Ten­to­raz sa vý­skum­ní­ci za­me­ra­li na blíz­ku bu­dúc­nosť a po­núk­li 16 pred­po­ve­dí na rok 2016. No spý­ta­li sa ich aj na pred­sta­vy o vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti do ro­ku 2026.

1. No­vé kre­mí­ko­vé ar­chi­tek­tú­ry umož­nia vznik rých­lej­ších po­čí­ta­čov

Chris Bis­hop, kto­rý ve­die brit­ské la­bo­ra­tó­rium Mic­ro­sof­tu v Cam­brid­gei, pred­po­ve­dal na rok 2016 za­vá­dzanie no­vých kre­mí­ko­vých ar­chi­tek­túr pou­ží­va­ných v pro­ce­so­roch, vďa­ka kto­rým sa tie sta­nú rých­lej­ší­mi a efek­tív­nej­ší­mi. Ta­kis­to pred­pok­la­dá no­vé tech­no­ló­gie hĺbko­vé­ho sní­ma­nia vo fo­toa­pa­rá­toch smar­tfó­nov, po­dob­né tým, aké pou­ží­va­jú fo­toa­pa­rá­ty Lyt­ro umož­ňu­jú­ce do­da­toč­né za­os­tro­va­nie. Na rok 2026 pre­dos­trel Bis­hop ví­ziu kva­lit­ných stro­jo­vých prek­la­dov me­dzi všet­ký­mi európ­sky­mi ja­zyk­mi, čím by sa eli­mi­no­va­li ja­zy­ko­vé ba­rié­ry v ce­lej Euró­pe.

2. Vý­raz­ne lep­ší vý­kon v clou­de

Doug Bur­ger, ve­dú­ci od­de­le­nia har­dvé­ru a za­ria­de­ní v Mic­ro­soft Re­search, pred­po­ve­dá na rok 2016 rých­lej­šiu a sil­nej­šiu ar­chi­tek­tú­ru v cloud com­pu­tin­gu, kto­rá umož­ní rých­lej­šiu ma­ni­pu­lá­ciu s veľ­ký­mi ob­je­ma­mi dát napr. v ob­las­ti bioin­for­ma­ti­ky a pod. Pod­ľa ne­ho sa mainstrea­mom v dá­to­vých cen­trách sta­nú re­kon­fi­gu­ro­va­teľ­né po­čí­ta­če. V ho­ri­zon­te 10 ro­kov pred­pok­la­dá od­klon od von Neu­man­no­vej po­čí­ta­čo­vej ar­chi­tek­tú­ry, čo bu­de mať za nás­le­dok po­sun v per­so­na­li­zá­cii po­čí­ta­čov a vo vý­vo­ji sof­tvé­ro­vých asis­ten­tov, kto­rí pos­lú­žia na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty, ale aj na zá­chra­nu ži­vo­ta pri pou­ži­tí v ob­las­ti vy­so­ko per­so­na­li­zo­va­nej me­di­cí­ny.

3. Kres­le­nie, ano­tá­cie a pí­sa­nie poz­ná­mok sa pre­su­nú na tab­le­ty

Bill Buxton pred­po­ve­dá, že pí­sať poz­nám­ky či kres­liť náčr­tky bu­de­me v bu­dú­com ro­ku hlav­ne na tab­le­toch. Mic­ro­soft Sur­fa­ce i iPad Pro pri­chá­dza­jú so sty­lus­mi, kto­ré to umož­ňu­jú.

Do ro­ku 2026 pred­pok­la­dá vý­raz­né zlep­še­nie inter­ak­cie člo­ve­ka s po­čí­ta­čom. Po­čí­ta­čo­vé roz­hra­nia bu­dú in­tui­tív­nej­šie, jed­no­duch­šie a tran­spa­ren­tnej­šie.

4. Vir­tuál­ni asis­ten­ti ako Si­ri a Cor­ta­na bu­dú do­ko­na­lej­ší

Li­li Cheng sa naz­dá­va, že vir­tuál­ni asis­ten­ti bu­dú uži­toč­nej­ší, ich od­po­ve­de a od­po­rú­ča­nia bu­dú re­le­van­tnej­šie. A čo sa tý­ka vý­hľa­du do vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti, Li­li Cheng pred­pok­la­dá, že v ro­ku 2026 sa kaž­dé di­eťa bu­de učiť prog­ra­mo­vať. Zna­losť prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka by sa ma­la dos­tať na rov­na­kú úro­veň ako nap­rík­lad zna­losť an­glič­ti­ny a nem­či­ny.

5. Ľudia bu­dú pri zbe­re dát viac dbať na etic­ké otáz­ky

Ka­te Crawfor­do­vá pred­pok­la­dá v ro­ku 2016 vy­ššiu in­for­mo­va­nosť o eti­ke tý­ka­jú­cej sa zbe­ru dát vo veľ­kom roz­sa­hu. Prí­pad Edwar­da Snowde­na pou­ká­zal na tie­nis­té strán­ky zhro­maž­ďo­va­nia veľ­ké­ho množ­stva dát. A po­kiaľ ide o dl­ho­do­bej­ší vý­hľad do ro­ku 2026, pred­po­ve­dá vý­znam­nej­šiu úlo­hu ume­lej in­te­li­gen­cie v na­šich ži­vo­toch. Uľah­čí nám ži­vot nap­rík­lad ria­de­ním a koor­di­no­va­ním in­te­li­gen­tných do­má­cich spot­re­bi­čov. Väč­šiu po­zor­nosť však bu­de tre­ba ve­no­vať sú­vi­sia­cim práv­nym a etic­kým otáz­kam.

6. Po­čí­ta­če nám bu­dú lep­šie ro­zu­mieť

Vý­skum­ník Li Deng pred­po­ve­dá, že po­mo­cou big da­ta a hl­bo­ké­ho uče­nia (deep lear­ning) nás po­čí­ta­če lep­šie po­chopia. Do ro­ku 2026 sa vraj deep lear­ning po­su­nie tak, že ume­lá in­te­li­gen­cia bu­de mať v niek­to­rých ob­las­tiach (napr. reč, vi­de­nie, kog­ni­tív­ne fun­kcie) vy­ššie schop­nos­ti ako člo­vek. A tech­no­ló­gia ume­lej in­te­li­gen­cie bu­de pos­tup­ne pre­ni­kať aj do kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta.

7. Ove­ľa vy­spe­lej­šia zdra­vot­níc­ka tech­ni­ka

Ve­dec­ká pra­cov­níč­ka Mic­ro­sof­tu Jas­min Fis­he­ro­vá pred­pok­la­dá, že zdra­vot­níc­ke tech­no­ló­gie bu­dú inter­dis­cip­li­nár­ne. Clou­do­vé plat­for­my, ako je nap­rík­lad Mic­ro­soft Azu­re, sa bu­dú pou­ží­vať na tran­sfor­má­ciu a zlep­še­nie ži­vo­ta pa­cien­tov. A vďa­ka inter­dis­cip­li­nár­nos­ti by sa do de­sia­tich ro­kov mal vy­rie­šiť prob­lém ra­ko­vi­ny. Do­po­mô­žu k to­mu no­vé vý­poč­to­vé prís­tu­py, stro­jo­vé uče­nie a ras­tú­ci vý­kon dá­to­vých cen­tier v clou­de.

8. Vir­tuál­ni asis­ten­ti prí­du z Čí­ny

Hsiao-Wuen Hon, vice­pre­zi­dent Mic­ro­soft Re­search v Ázii, pred­po­ve­dá, že ume­lá in­te­li­gen­cia za­zna­me­ná veľ­ký roz­mach v Čí­ne. Ta­kis­to pre­di­ku­je, že dis­tri­bú­cia vi­dea sa pre­su­nie od te­le­ví­zie na web. Pod­ľa ne­ho sa nap­rík­lad olym­pij­ské hry bu­dú sle­do­vať viac on-li­ne ako v te­le­ví­zii. Po­kiaľ ide o vzdia­le­nej­šiu bu­dúc­nosť, zdô­raz­nil naj­mä po­ten­ciál Ho­lo­Lens a roz­ší­re­nej reali­ty. Tá vraj pre­nik­ne do ob­las­ti vzde­lá­va­nia, na­ku­po­va­nia, ces­to­va­nia a inter­ak­cie ľu­dí s ve­ca­mi.

9. Bu­de­me môcť ho­vo­riť s po­čí­tač­mi

Eric Hor­vitz, vý­kon­ný ria­di­teľ Mic­ro­soft Re­search, pred­po­ve­dá, že v ro­ku 2016 sa bu­de­me môcť lep­šie zho­vá­rať s po­čí­tač­mi. Sof­tvé­ro­ví asis­ten­ti nás za­čnú sku­toč­ne chá­pať, bu­dú ve­dieť, čo sa nám pá­či a ne­pá­či. Di­alóg s po­čí­tač­mi vraj bu­de vý­raz­ne ply­nu­lej­ší, pri­ro­dze­nej­ší a kom­pe­ten­tnej­ší ako dnes. Do ro­ku 2026 bu­dú mať pr­vky ume­lej in­te­li­gen­cie ove­ľa väč­ší do­sah na ve­dec­ký pok­rok. In­te­li­gen­tné sys­té­my po­mô­žu pri nap­re­do­va­ní v ta­kých ob­las­tiach, ako je ener­ge­ti­ka, bio­ló­gia a me­di­cí­na.

10. Tech­no­ló­gie umož­nia lep­šie mo­ni­to­ro­va­nie ži­vot­né­ho pros­tre­dia

Lu­cas Jop­pa pred­po­ve­dá, že tech­no­ló­gia v spo­je­ní s ma­lič­ký­mi, lac­ný­mi a ús­por­ný­mi sen­zor­mi umož­ní lep­šie sle­do­vať svet oko­lo nás a pos­treh­núť aj to, čo sme do­po­siaľ ne­vi­de­li. To by vraj moh­lo ľud­stvu po­môcť pre­dísť šies­te­mu ma­so­vé­mu vy­mie­ra­niu dru­hov.

11. Šif­ro­va­nie mu­sí od­olať kvan­to­vým po­čí­ta­čom

Brian La­Mac­chia, ria­di­teľ bez­peč­nos­tné­ho a kryp­tog­ra­fic­ké­ho vý­sku­mu Mic­ro­sof­tu,

pred­po­ve­dá na rok 2016 za­ve­de­nie sys­té­mu, kto­rý ne­mož­no na­bú­rať po­mo­cou kvan­to­vé­ho po­čí­ta­ča. Ho­ci kvan­to­vé po­čí­ta­če mô­žu pri­niesť veľ­ký úži­tok, tre­ba upo­zor­niť aj na hroz­bu, kto­rú pred­sta­vu­jú pre kaž­do­den­né bez­peč­nos­tné pos­tu­py. La­Mac­chia dú­fa, že do ro­ku 2026 bu­dú na­sa­de­né no­vé ve­rej­né šif­ro­va­cie kľú­če od­ol­né kvan­to­vým po­čí­ta­čom vo všet­kých pou­ží­va­ných bez­peč­nos­tných pro­to­ko­loch.

12. Pre­ni­ka­nie IT do eko­no­mi­ky

Pres­ton McA­fee, hlav­ný eko­nóm Mic­ro­soft Re­search, pred­pok­la­dá ďal­šie pre­ras­ta­nie IT do eko­no­mi­ky. Stá­le väč­šiu ro­lu tu bu­dú mať no­vé al­go­rit­my, lep­šie mo­de­lo­va­nie, kto­ré bu­de vďa­ka po­čí­ta­čom efek­tív­nej­šie.

13. Bez­peč­nos­tní exper­ti bu­dú ďa­lej zdo­ko­na­ľo­vať ochra­nu po­čí­ta­čov

Pod­ľa Sri­ra­ma Ra­ja­ma­ni­ho, asis­ten­ta šé­fa Mic­ro­soft Re­search In­dia, bu­de vďa­ka prís­tup­nos­ti tech­no­ló­gií si­la hac­ke­rov stá­le rásť. Zdo­ko­na­ľo­vať sa však bu­de aj ob­ra­na. Doč­ká­me sa nás­tu­pu no­vej ge­ne­rá­cie sys­té­mo­vých rie­še­ní, kto­ré za­ru­čia bez­peč­nosť aj v prí­pa­de, že bu­de ope­rač­ný sys­tém ale­bo iná infra­štruk­tú­ra na­pad­nu­tá hac­ker­mi. Hra na mač­ku a myš me­dzi hac­ker­mi a do­dá­va­teľ­mi bez­peč­nos­tných sys­té­mov bu­de pok­ra­čo­vať. To v nas­le­du­jú­cich 10 ro­koch pod­nie­ti vý­raz­ný pok­rok vo všet­kých vrstvách sys­té­mu - od ap­li­kač­nej vrstvy cez sys­té­mo­vú ar­chi­tek­tú­ru až po no­vé fun­kcie har­dvé­ru a no­vé spô­so­by šif­ro­va­nia.

14. Doč­ká­me sa kvan­to­vé­ho po­čí­ta­ča

Vý­skum­níč­ka Krys­ta Svo­re pred­po­ve­dá, že prá­ce na kvan­to­vom po­čí­ta­či v ro­ku 2016 znač­ne pok­ro­čia. V ro­ku 2026 vraj bu­de­me môcť pri­po­jiť kvan­to­vý po­čí­tač do clou­du a hľa­dať rie­še­nie prob­lé­mov, kto­ré dnes nez­vlád­nu ani naj­vý­kon­nej­šie po­čí­ta­če.

15. Lac­né po­čí­ta­če do­po­mô­žu k roz­ší­re­niu inter­ne­tu v roz­vo­jom sve­te

Chan­du Thek­kath, vý­kon­ný ria­di­teľ Mic­sro­soft Re­search In­dia, pred­po­ve­dá, že inter­net sa roz­ší­ri aj do vi­diec­kych ob­las­tí roz­vo­jo­vých kra­jín, čím sa po­čet pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu zvý­ši o ďal­šie stov­ky mi­lió­nov. V prie­be­hu de­sia­tich ro­kov už mo­bil­né za­ria­de­nia s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom a rých­le inter­ne­to­vé pri­po­je­nie ne­bu­dú len vý­sa­dou bo­ha­tých.

16. Tech­no­ló­gia pos­kyt­ne ľu­ďom in­for­má­cie o ich zdra­ví

Jean­net­te Wing, kor­po­rát­na vice­pre­zi­den­tka Mic­ro­soft Re­search, pred­po­ve­dá, že

zdra­vot­níc­ke tech­no­ló­gie, ako je nap­rík­lad App­le Heal­thKit, umož­nia ľu­ďom ve­no­vať väč­šiu po­zor­nosť zdra­viu. A v ro­ku 2026 vraj už za­čne­me prog­ra­mo­vať ži­vé bun­ky.

Zdroj: news.mic­ro­soft.com
uk.bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter