Power Paper: Plastický papier, ktorý ukladá elektrickú energiu a dobíja sa za pár sekúnd

Švéd­ski ved­ci z uni­ver­zi­ty v Linköpin­gu pred­sta­vi­li re­vo­luč­ný ma­te­riál, kto­rý má po­ten­ciál stať sa zá­kla­dom bu­dú­cich ba­té­rií či po­mer­ne lac­ným, no efek­tív­nym úlo­žis­kom ener­gie. Ide o Power Pa­per, plas­tic­ký pa­pier z or­ga­nic­kých ma­te­riá­lov, kto­rý sa vy­zna­ču­je vlas­tnos­ťa­mi pa­pie­ra, na­priek to­mu však do­ká­že viesť elek­tró­ny a ió­ny.

Power Pa­per kom­bi­nu­je na­no­ce­lu­ló­zu s vo­di­vým po­ly­mé­rom. Ce­lu­ló­za je vy­sta­ve­ná vo­de s vy­so­kým tla­kom a je roz­čle­ne­ná do na­nov­lá­kien. Po tom, čo sa do vod­né­ho roz­to­ku pri­dá elek­tric­ky na­bi­tý po­ly­mér, oko­lo vlá­kien sa vy­tvo­rí ten­ký pov­lak. Kru­ho­vá vzor­ka pa­pie­ra s prie­me­rom zhru­ba 15 cen­ti­met­rov a hrúb­kou 0,5 mi­li­met­ra má ka­pa­ci­tu vo veľ­kos­ti 1 fa­rad. Je ľah­ká, vo­dov­zdor­ná, pev­ná a pruž­ná. Mož­no ju pou­ží­vať nie­koľ­ko stok­rát a jej opä­tov­né na­bí­ja­nie za­be­rie len pár se­kúnd.

power_paper_vyuzitie.jpg

Power Pa­per mož­no po­rov­nať so su­per­kon­den­zá­tor­mi v elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach, op­ro­ti nim sa však vy­rá­ba z ob­no­vi­teľ­ných a ľah­ko dos­tup­ných zdro­jov. Plas­tic­ký pa­pier mô­že byť i troj­roz­mer­ný, prí­pad­ne ho mož­no vy­for­mo­vať do hru­bých plá­tov. Vy­uži­tie by na­šiel aj v po­do­be no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky, keď­že je­ho sú­čas­ťou nie sú žiad­ne toxic­ké lát­ky, ťaž­ké ko­vy ale­bo vzác­ne pr­vky.

Zdroj: in­ha­bi­tat.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter