Google má nový patent na zariadenie umožňujúce odber vzorky krvi bez použitia ihly

Goog­le chce po­môcť pa­cien­tom s cuk­rov­kou, kto­rí si mu­sia pra­vi­del­ne kon­tro­lo­vať hla­di­nu glu­kó­zy v kr­vi. Ne­bu­dú sa už mu­sieť pich­núť do prs­ta, aby zís­ka­li kvap­ku kr­vi, ih­lu už vô­bec ne­bu­dú pot­re­bo­vať.

Spo­loč­nosť to­tiž za­čiat­kom de­cem­bra zís­ka­la pa­tent na „od­ber kr­vi bez ih­ly". Za­ria­de­nie, kto­ré sa v pa­ten­to­vej prih­láš­ke opi­su­je, vy­uží­va na vy­tvo­re­nie ma­lé­ho ot­vo­ru v po­kož­ke mik­ro­čas­ti­ce vy­stre­le­né stla­če­ným ply­nom. Tie ma­jú dos­ta­toč­nú hyb­nosť na to, aby pre­ra­zi­li ko­žu člo­ve­ka.

V prih­láš­ke sú dve ilus­trá­cie - na pr­vej je za­ria­de­nie po­dob­né tra­dič­né­mu za­ria­de­niu na od­ber kvap­ky kr­vi, na dru­hej je al­ter­na­tív­ne za­ria­de­nie, kto­ré sa umies­tňu­je na zá­päs­tie.

google_needle_free_blood_draw.png

Obe za­ria­de­nia mož­no pou­ží­vať ma­nuál­ne ale­bo na­kon­fi­gu­ro­vať tak, aby vzor­ky kr­vi od­obe­ra­li auto­ma­tic­ky.

Goog­le už v mi­nu­los­ti roz­be­hol pro­jek­ty sú­vi­sia­ce so zdra­vím, ako napr. Li­fe Scien­ces, kto­rý bol za­me­ra­ný na kon­tak­tné šo­šov­ky umož­ňu­jú­ce zis­ťo­va­nie hla­di­ny glu­kó­zy zo sĺz, a Ca­li­co so za­me­ra­ním na dl­ho­ve­kosť. No­vý pro­jekt, kto­rý je ďa­le­ko od inter­ne­to­vé­ho biz­ni­su Goog­lu, však už bu­de spa­dať pod hla­vič­ku ma­ter­skej spo­loč­nos­ti Al­pha­bet.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter