Programátor si pomocou tajných skriptov automatizoval celý svoj život

Na webo­vej strán­ke Git­Hub sa ob­ja­vil po­da­re­ný pro­jekt, kto­rý si zís­kal me­dzi prog­ra­má­tor­mi veľ­kú po­pu­la­ri­tu. Po­de­lil sa oň prog­ra­má­tor Ni­had Ab­ba­sov, zná­my aj pod pre­zýv­kou Nar­koz.

Ide o množ­stvo sof­tvé­ro­vých skrip­tov, kto­ré auto­ma­ti­zu­jú is­té pra­cov­né po­vin­nos­ti. Nar­koz tvr­dí, že auto­rom je iný prog­ra­má­tor, vraj typ člo­ve­ka, kto­rý na kaž­dú čin­nosť vy­ža­du­jú­cu viac ako 90 se­kúnd je­ho ča­su pí­še skript na auto­ma­ti­zá­ciu. Keď prog­ra­má­tor zme­nil za­mes­tna­nie, je­ho bý­va­lí ko­le­go­via prev­za­li je­ho prá­cu a zis­ti­li, že si auto­ma­ti­zo­val vše­mož­né čin­nos­ti od prá­ce cez e-mai­ly pre man­žel­ku až po va­re­nie ká­vy. Nap­rík­lad ak bol prih­lá­se­ný na server spo­loč­nos­ti po 9. ho­di­ne ve­čer, je­ho man­žel­ke sa auto­ma­tic­ky od­os­la­la texto­vá sprá­va s in­for­má­ciou, že bu­de dl­ho v prá­ci.

Ďal­ší skript s náz­vom han­go­ver.sh mal pos­lú­žiť v prí­pa­de, ak sa mu ne­po­da­ri­lo prísť na­čas do prá­ce. Ten od­os­lal šé­fo­vi sprá­vu, že sa ne­cí­ti dob­re a bu­de pra­co­vať z do­mu. No naj­po­da­re­nej­ší je asi skript, kto­rý umož­nil hac­ko­vať fi­rem­ný ká­vo­var a pri­ká­zať mu uro­biť ká­vu lat­té, ale pred napl­ne­ním ká­vy poč­kať 24 se­kúnd. Toľ­ko mu to­tiž tr­va­la ces­ta ku ká­vo­va­ru.

Pri­tom je­ho ko­le­go­via ani ne­tu­ši­li, že je ká­vo­var na­po­je­ný na sieť a dá sa doň na­bú­rať.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter