Zdravotná kerka. Biometrické tetovanie môže monitorovať vaše zdravie

Spo­loč­nosť Chaotic Moon z texas­ké­ho Aus­ti­nu vy­ví­ja nie­čo za­ují­ma­vé. No­vá tech­no­ló­gia sa vo­lá Tech Tats a v pod­sta­te ide o te­to­va­nie, kto­ré pos­lú­ži ako pl­no­funkč­ný mo­ni­tor zdra­via. Na roz­diel od po­dob­ných za­ria­de­ní ty­pu im­plan­tá­tu to­to bio­met­ric­ké za­ria­de­nie sa ap­li­ku­je na ko­žu ako do­čas­né te­to­va­nie a je schop­né sle­do­vať tep pou­ží­va­te­ľa, je­ho lo­ka­li­zá­ciu a do­kon­ca aj te­les­nú tep­lo­tu. Mož­nos­ti je­ho pou­ži­tia sú roz­siah­le - v bu­dúc­nos­ti by bo­lo mož­né po­mo­cou ne­ho sle­do­vať nap­rík­lad po­hyb de­tí na prepl­ne­nom det­skom ih­ris­ku, ale aj pla­tiť za to­var cez App­le Pay ale­bo Sam­sung Pay.

Za­ria­de­nie pre­sa­hu­je rá­mec oby­čaj­né­ho fit­nes trac­ke­ra. Tvor­co­via nap­rík­lad ho­vo­ria o ulo­že­ní pla­tob­ných úda­jov v Tech Tats, čo je vraj bez­peč­nej­šie ako ich ucho­vá­va­nie v pe­ňa­žen­ke. Tech­no­ló­giu by moh­la pou­žiť aj ar­má­da na sle­do­va­nie vo­ja­kov na bo­jis­ku či v za­ja­tí. Ide však o do­čas­né za­ria­de­nie, a tak za­tiaľ nie je jas­né, aká bu­de je­ho pou­ži­teľ­nosť v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te.

Tech­no­ló­gia je v štá­diu fun­kčné­ho pro­to­ty­pu, tak­že nie sú zná­me ani nák­la­dy na jej ap­li­ko­va­nie, ani jej ži­vot­nosť. Je však prav­de­po­dob­né, že mno­hí ľu­dia by up­red­nos­tni­li ta­ké­to no­si­teľ­né za­ria­de­nie pred tr­va­lým im­plan­tá­tom v te­le.

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter