Príjmy spoločnosti Hewlett-Packard klesli o 9,5 %

Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard, kto­rá sa v no­vem­bri roz­de­ľu­je na dve fir­my, za­zna­me­na­la v štvr­tom kvar­tá­li pok­les príj­mov. Tie tak kle­sa­li už pia­ty štvrťrok po se­be. Ne­priaz­ni­vo na vý­sled­ky fir­my pô­so­bil pok­les pre­da­ja po­čí­ta­čov a tak­tiež pok­les do­py­tu zo stra­ny fi­riem. Príj­my spo­loč­nos­ti v štvrťro­ku, kto­rý sa skon­čil 31. ok­tób­ra, kles­li o 9,5 % na 25,71 mld. USD. Čis­tý zisk pok­le­sol na 1,32 mld. USD z hod­no­ty 1,33 mld. USD. Zisk pri­pa­da­jú­ci na jed­nu ak­ciu sa však zvý­šil na 73 cen­tov z hod­no­ty 70 cen­tov.

Zve­rej­ne­né vý­sled­ky bo­li pre spo­loč­nosť pos­led­né pred roz­de­le­ním. Spo­loč­nosť HP Inc. sa po roz­de­le­ní bu­de ve­no­vať pod­ni­ka­niu v ob­las­ti tla­čiar­ní a po­čí­ta­čov, od­de­le­ná fir­ma Hewlett Pac­kard En­terpri­se Co sa bu­de ve­no­vať har­dvé­ru pre fir­my a služ­bám.

Zdroj: SI­TA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter