Všetky videá na YouTube už podporujú okuliare Cardboard a virtuálnu realitu

YouTu­be pri­dal do svo­jej mo­bil­nej ap­li­ká­cie no­vé fun­kcie na vir­tuál­nu reali­tu. 360-stup­ňo­vé vi­deo vám dá­va po­cit hĺbky, ak sa ob­ze­rá­te oko­lo se­ba v kaž­dom sme­re. Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi Goog­le umož­nil ten­to for­mát vi­deí nah­rá­vať všet­kým pou­ží­va­te­ľom.

vr_video.gif

Dru­há no­vin­ka je pod­po­ra oku­lia­rov Car­dboard pri všet­kých vi­deách na YouTu­be. Ak má­te an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu YouTu­be a oku­lia­re Car­dboard, mô­že­te na YouTu­be sle­do­vať vi­deá pod­po­ru­jú­ce VR. Ak si to chce­te vy­skú­šať, prej­di­te na po­ža­do­va­né vi­deo, v nas­ta­ve­niach klik­ni­te na no­vú iko­nu Car­dboard a spoj­te svoj smar­tfón s oku­liar­mi Car­dboard. Po­zrieť si mô­že­te nap­rík­lad zá­be­ry z pris­tá­va­nia Apol­la 11 na Me­sia­ci.

cardboard.gif

Oku­lia­re Goog­le Car­dboard sú k dis­po­zí­cii v rôz­nych vy­ho­to­ve­niach, ce­na sa za­čí­na od 10 do­lá­rov. Pred­sta­ve­né bo­li v ro­ku 2014, ich zjed­no­du­še­nú ver­ziu Goog­le pre­zen­to­val na I/O 2015. Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre ne sú dos­tup­né v 39 ja­zy­koch a vo viac než 100 kra­ji­nách.

Zdroj: youtu­be-glo­bal.blog­spot.ca
pcmag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter