Elon Musk varuje: Naše autá nie sú dokonalé, radšej držte volant

V po­lo­vi­ci ok­tób­ra vy­da­la Tes­la ak­tua­li­zá­ciu fir­mvé­ru svoj­ho elek­tro­mo­bi­lu s ozna­če­ním Mo­del S, kto­rá zís­ka­la pr­vky auto­ma­tic­ké­ho pi­lo­ta, vďa­ka čo­mu si vo­zid­lo do­ká­že as­poň čias­toč­ne sa­mo po­ra­diť s ria­de­ním. Hneď na­to za­ča­li od­váž­ni vo­di­či na­tá­čať pr­vé vi­deá, v kto­rých tes­to­va­li je­ho auto­nóm­ne schop­nos­ti. A to aj up­ros­tred di­aľ­ni­ce a bez dr­ža­nia vo­lan­tu.

Elon Musk si je ve­do­mý, že sof­tvér auto­nóm­ne­ho vo­zid­la od Tes­ly ne­do­sa­hu­je kva­li­tu elek­tro­mo­bi­lu od spo­loč­nos­ti Goog­le. Prá­ve pre­to upo­zor­ňu­je všet­kých ma­ji­te­ľov, aby vo­lant z rúk na ces­te ne­púš­ťa­li. A to nie­len pre­to, aby bo­li prip­ra­ve­ní za kaž­dých okol­nos­tí prev­ziať ve­de­nie au­ta, ale aj pre­to, aby sa Tes­la vy­hla akým­koľ­vek ob­vi­ne­niam v prí­pa­de ne­ho­dy.

Mo­del S by sa te­da mo­hol ozna­čiť skôr za asis­ten­ta ria­de­nia ako za úpl­ne auto­nóm­ne vo­zid­lo. Prá­ve pre­to Tes­la zva­žu­je ob­me­dziť za­pá­ja­nie auto­pi­lo­ta nap­rík­lad tým, že by sa ak­ti­vo­val len vte­dy, kým by šo­fér pev­ne zvie­ral vo­lant v ru­kách. No aj to­to ob­me­dzenie sa dá jed­no­du­cho obísť.

Goog­le tvr­dí, že bu­dúc­nosť ma­jú len úpl­ne auto­nóm­ne vo­zid­lá. Čias­toč­ne auto­nóm­ne vo­zid­lá pod­ľa ne­ho spô­so­bu­jú zmä­tok, keď­že šo­fér sa na auto­pi­lo­ta zby­toč­ne spo­lie­ha a vy­sta­vu­je tak vlast­ný ži­vot ne­bez­pe­čen­stvu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter