Na kométe vedci objavili molekulárny kyslík

Son­da Ro­set­ta Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry (ESA) ob­ja­vi­la v plyn­nom oba­le ko­mé­ty 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko mo­le­ku­lár­ny kys­lík. Ten­to ne­ča­ka­ný ob­jav mô­že pod­ľa ved­cov zna­me­nať, že sú­čas­ný mo­del vzni­ku Sl­neč­nej sús­ta­vy ne­mu­sí byť úpl­ne správ­ny. Kys­lík je to­tiž extrém­ne reak­tív­ny s vo­dí­kom, kto­ré­ho bo­lo v po­čiat­koch Sl­neč­nej sús­ta­vy veľ­mi ve­ľa. Z to­ho vy­plý­va, že vše­tok mo­le­ku­lár­ny kys­lík mal zmiz­núť eš­te pred vzni­kom spo­mí­na­nej ko­mé­ty, kto­rej vek sta­no­vi­li na 4,6 mi­liar­dy ro­kov.

"Bo­lo ob­rov­ským prek­va­pe­ním, keď sme pri ko­mé­te ob­ja­vi­li mo­le­ku­ly kys­lí­ku. Naj­prv sme to­mu ani ne­ve­ri­li a mys­le­li sme si, že ide o chy­bu," uvied­li An­dre Bie­ler z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty a Kat­hrin Altwegg z Ber­nskej uni­ver­zi­ty, kto­rí o svo­jom ob­ja­ve in­for­mo­va­li v ča­so­pi­se Na­tu­re. Bie­ler a Altwegg nás­led­ne strá­vi­li nie­koľ­ko me­sia­cov ove­ro­va­ním úda­jov z Ro­set­ty, kto­rá za­zna­me­na­la prí­tom­nosť kys­lí­ka uni­ka­jú­ce­ho z ko­mé­ty v ob­do­bí od sep­tem­bra 2014 do mar­ca 2015.

Kys­lík bol pri­tom po vod­nej pa­re, oxide uhoľ­na­tom a oxide uh­li­či­tom štvr­tým naj­čas­tej­ším ply­nom v oko­lí ko­mé­ty. Ved­ci pred­pok­la­da­jú, že mo­le­ku­ly kys­lí­ka mu­se­li eš­te pred vzni­kom Sl­neč­nej sús­ta­vy veľ­mi rých­lo zmr­znúť a nás­led­ne zos­tať v tej­to po­do­be uväz­ne­né v os­tat­nom ma­te­riá­li, kto­rý v sú­čas­nos­ti tvo­rí ko­mé­tu 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko. Od­bor­ní­ci sa mo­men­tál­ne sna­žia ob­ja­viť mo­le­ku­lár­ny kys­lík aj v úda­joch zo son­dy Giot­to, kto­rá eš­te v ro­ku 1986 skú­ma­la Halley­ho ko­mé­tu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter